Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

My Favorite Inspirations

My Favorite Inspirations

– Scroll down for English version –

Flere læsere har spurgt ind til, hvor jeg finder inspiration til min sundhed og livsstil. Jeg finder inspiration RIGTIG MANGE forskellige steder fra, og i dette indlæg har jeg samlet de mest betydningsfulde, som i sin tid igangsatte min personlige “sundhedsrejse”, og som jeg den dag i dag stadig vender tilbage til gang på gang. Håber I også kan finde inspiration fra mine yndlings-inspirationskilder!

Min egen sundhedsrejse begyndte helt tilbage, da jeg mistede min far (som mange af jer nok godt ved allerede, men jeg gennemgår lige hændelserne i korte træk, så konteksten giver bedre mening for både nye som faste læsere). Jeg fik derefter behov for tryghed og stabilitet (kontrol) i mit liv, og den forsøgte jeg at skabe ved at leve efter en stringent og sund kost og livsstil (jeg vidste desværre ikke bedre dengang). Efter nogen tid begyndte jeg at opleve forskellige symptomer fra min krop; hårtab, udeblevne menstruationer, cyster på æggestokkene, væske i anklerne, fordøjelsesproblemer, trist hud og manglende energi. Alt dette skete, trods jeg levede ”så sundt”!? Symptomerne skulle vise sig at være kærlige signaler fra min krop om, at jeg ikke var så sund, som jeg gik og troede…
Det tog mig tid at forstå min egen krop og dens signaler, og jeg begyndte at læse og opsøge mulige forklaringer på, hvad der mon kunne være galt. Min nummer et inspiration og største betydning for min rejse mod den sundhed og livsstil, jeg fører i dag, var og er Deepak Chopra (jeg kalder ham også nærmest for min guru, hehe). Jeg læste samtlige bøger og ALT, hvad jeg kunne finde om og af ham, og jeg lærte efterhånden, hvor vigtig glæden er for ens sundhed. Jeg kan ikke mindst anbefale hans bøger Super Brain og The Ultimate Happiness Prescription.
Jeg indså, at min krops signaler og symptomer handlede om mangel på glæde. Min ”super sunde” kost og livsstil var for stringent og begrænsende – især begrænsende for min glæde. Det hele begyndte at give så god mening for mig. Mange af hans bøger gav mig de værktøjer og råd, som jeg havde brug for til at komme videre. Ikke længe efter normaliserede mange af mine hormoner sig, min hud blev pænere, og min væske i anklerne forsvandt. Jeg var så taknemmelig for at have fundet Deepak Chopra, og jeg begyndte hurtigt at drømme om at få lov til at møde ham en dag og takke ham personligt (og tænk, min drøm skulle vise sig at gå i opfyldelse et par år senere!! Næste drøm må være at samarbejde med ham en dag, who knows, hehe…)
deepak

Mit første møde med Deepak på hans Chopra Center i San Diego. For i kan forstå min glæde, da var dette større for mig end at møde Ryan Gosling og Brad Pitt ;)!

Deepak Chopra var startskuddet for min nye ”sundhedsoverbevisning”, og siden da har jeg fortsat ad den vej. Jeg har fået øjnene op for den store betydning, som ens mentalitet og ”psykiske sundhed” har. Det gode liv er en bi-effekt ved glæden – ikke omvendt. Jeg har derfor bevæget mig i den retning ved at læse psykologi (befinder mig p.t. på kandidaten), taget en mindfulness uddannelse og udøver yoga og meditation i min dagligdag som en vigtig del af min sundheds- og skønhedspleje. Jeg har lært, at det handler om langt mere end gulerødder og løbeture…

Inspiration til mental sundhed

Deepak Chopra – På hans hjemmeside The Chopra Center læser jeg altid de mange inspirerende og lærerige blogindlæg.
Louise Hay – Louise Hay overlevede efter egen overbevisning cancer ved hjælp af “affirmations”, visualiseringer, udrensende kost og psykoterapi. På hendes hjemmeside deler hun ud af hendes fantastiske livssyn og deler gode råd til mere velvære og sundhed.
Bruce Lipton – Kombinerer forskningen med det åndelige, og hans viden overrasker mig gang på gang. Vores tanker påvirker vores krop helt ned på det mindste celleniveau. Han taler om epigenetik og understreger, at vi langt fra er styret af vores gener, som vi går og tror. Jeg læser ivrigt med på hans blog.
Eckhart Tolle – “Spiritual teacher” med utroligt inspirerende erfaring og viden om mindfulness og den “åndelige” verden. Jeg finder ham ofte på youtube. Hans syn på tanker og tankernes kraft er værd at høre. Spændende, spændende, spændende!
De er alle SUPER inspirerende, fantastisk dygtige og har deres viden og baggrund i orden. Viden på højt niveau! Tjek dem ud!

Inspiration til kost og træning

Glæde, selvkærlighed, selvomsorg og at LYTTE til min krop var altså grundstenen til min egen healing. Dermed sagt var og er det ikke ”det eneste”, jeg gør. Jeg fokuserer selvfølgelig også på en kost, der giver mig de nødvendige næringsstoffer, skaber et sundt mikrobiom og bevægelsesformer, som gør mig glad og afstresset.
Bjarne Stigsby – Især kan jeg anbefale hans bøger Spis dig Gravid og Spis dig Rask. Uanset om man ønsker at være gravid eller ej, kan de læses af alle. Bøgerne giver et fantastisk indblik i, hvordan man spiser en antiinflammatorisk og fertilitetsfremmende kost. Babyønske eller ej skal alle vi kvinder altid være fantastisk fertile og have en sund og regelmæssig cyklus.
David Perlmutter – Hans bog Hjernens Nye Liv vender jeg tilbage til igen og igen. Jeg ved snart ikke, hvor mange gange jeg har læst den. Den gennemgår ud fra utallige studier og videnskabelig dokumentation betydningen af en sund tarmflora, og ikke mindst giver Perlmutter konkrete værktøjer og råd til, hvordan man skaber en sund tarm. Vigtigt, vigtigt, vigtigt!
Dr. Josh Axe – Ekspert indenfor naturlig medicin, klinisk diætist og har skabt et helt fantastisk sundhedsunivers Food is Medicine. Jeg vender ofte til ham for inspiration og gode råd til en sund kost og ikke mindst taler han (også) meget om, hvordan man skaber en sund tarmflora.
Chris Kresser – Urtidskost, Palæo og funktionel medicin. Chris Kresser er selv kureret for kroniske lidelse og deler ud af sit syn på sundhed. Jeg elsker især at lytte til hans podcasts!
– Derudover bøgerne Binyretræthed af James L. Wilson (must read for alle der lever en travl og stressende hverdag – hvem gør ikke det?) og Hormonel Harmoni af Caroline Fibæk (fantastiske, let forståelige og meget konkrete råd til at skabe hormonel balance).
Jeg lever i dag et liv i balance. Jeg er glad! Jeg passer godt på min krop, og min krop svarer igen ligeså. Min cyklus er blevet normal, min hud er blevet flottere, ingen væske, og jeg er GLAD! Det ønsker jeg også for alle jer.
Min vigtigste lektie ovenstående har inspireret mig til: Glæden skaber det gode liv og det smukke ydre – ikke omvendt!

Husk altid at lytte til dig selv og din egen krop

Hvad der virker for mig, virker ikke nødvendigvis for dig. Hvis der er noget, jeg har lært på min egen sundhedsrejse, så er det, at DIN krop er den viseste og bedste vejviser for DIG. Lyt til den. Den rummer alle dine svar. Jeg øver mig stadig hver dag i at lytte, og jeg forsøger altid at svare den igen med kærlighed, omsorg og respekt. Det har fået mig langt, indtil videre…

 

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram

 


– ENGLISH –

Several readers have asked me about where I find my inspiration for my health and lifestyle. I find inspiration from MANY different places, and in this post I share my favorites, including the ones that initiated my personal “health journey”. I hope you find inspiration from my favorite inspiration-sources too!

My personal health journey began back when I lost my father (most of you already know about this, but I will shortly mention some of the events in favor for new readers and in order to make sure that the context makes sense). Loosing my father gave me a huge need for security and stability (control) in my life, and I tried to create this by following a strict and “super-healthy” diet and lifestyle. After some time I began to experience different symptoms; hair loss, missing periods, ovarian cysts, ankle swelling, digestive problems, dull skin and lack of energy. All this happened despite the fact that I was “so healthy”!? The symptoms would later prove to be caring signals from my body that I was not as healthy as I thought…
It took quite some time for me to understand my own body and its signals. I started to read and seek knowledge and possible explanations for what was wrong with me. My number one inspiration and biggest impact on my health journey was and still is Deepak Chopra (I therefore kind of call him my guru, hehe). I started to read all his books and EVERYTHING I could find by him. He was the first to teach me how important happiness is for our overall health. Not least I can recommend his books Super Brain and The Ultimate Happiness Prescription.
I realized that my body’s signals and all the symptoms was about too little happiness in my life and too much stress. My “super healthy” diet and lifestyle was too stringent and restrictive – especially it limited my happiness. It all began to make sense to me. Many of his books gave me the tools and advices that I needed to move on. Not long after this my hormones started to normalize, my skin cleared up, and my ankles were no longer swollen. I was so grateful to have found Deepak Chopra, and I started to dream about meeting him one day and thank him personally (and can you imagine that my dream came true some years later!! Next dream must be to work with him one day, who knows …)
deepak

My first meeting with Deepak at his Chopra Center in San Diego. Happy happy me! If you want to understand my joy this was bigger to me than meeting Ryan Gosling or Brad Pitt!! 😉

Deepak Chopra was the beginning of my new “health beliefs”, and since then I have continued on that path. I have become aware of the great impact of one’s mentality and mental health. The good life is a side effect of happiness – not the other way around. Since then I have tried to move further in that direction by educating myself to become a Psychologist (I am currently doing my Masters degree), I have educated myself as a mindfulness practitioner and I practice yoga and meditation in my daily life as an important part of my personal health and beauty care. I have learned that health is about far more than carrots and jogging…
Inspiration for mental health
Deepak Chopra – On his website, The Chopra Center, I always read his many inspiring blog posts and news.
Louise Hay – Louise Hay is a cancer surviver. She is convinced that she survived by changing her life and using affirmations, visualizations, psychotherapy and eating a cleansing diet. On her website she shares her fascinating lifestyle, view of health and several tools and inspiration for more health and well-being.
Bruce Lipton – Bruce combines research and spirituality, and his knowledge and insights amazes me forever. Our thoughts affect our body all the way down to our smallest cellular level. I follow his blog and research eagerly. You should check it out.
Eckhart Tolle – Spiritual teacher with incredibly inspiring experiences and knowledge about mindfulness and the spiritual world. I see his videos on youtube. His vision of thoughts and their enormous power is so inspiring!
They are all SUPER inspiring, incredibly talented and have a solid background. Knowledge on a very, very high level! You should definitely check them out.

Inspiration for diet and exercise

Happiness, self-love, self-care and LISTENING to my body has been and still is the foundation for my own healing and health journey. This being said, it is not the “only” things I do. I also make sure to eat a diet that gives me the necessary nutrients and do the kind of training that brings me joy and reliefs stress.
Bjarne Stigsby – A Danish doctor, fertility expert and author. In particular, I will recommend his books Eat yourself into pregnancy and Eat yourself healthy (my own translations of Danish titles). Whether you want to get pregnant or not, they can be read by anyone. They provide a great insight into how you can eat an anti-inflammatory and fertility-enhancing diet. Baby wishes or not, all women must always be fertile and have a healthy and regular cycle.
David Perlmutter – His book Brain Maker is one of my favorites which I return to over and over again. I am not sure how many times I have been reading it. It reviews from numerous studies and scientific evidence the importance of a healthy gut and not least brings you specific tools and advice on how to create a healthy gut. Very, very important for all of us!
Dr. Josh Axe – Expert in natural medicine, clinical dietician and has created a fantastic health universe called Food is Medicine. I often visit his sight for inspiration and advice about healthy food and not least he talks a lot about how to create a healthy gut.
Chris Kresser – Chris Kresser talks about alternative medicine, ancestral diet and paleo. He has an holistic view on health. I especially love to hear his podcasts.
– Furthermore I would like to recommend the books Adrenal fatique – the 21th century stress syndrome by James L. Wilson (must read for everyone who experiences stress – who does not these days?) and the Danish book Hormonal harmony (my own translation) by Caroline Fibæk (insight in the hormonal system and typical hormonal issues and not least what you specifically can do about it)
I live a balanced life. I am happy! I take care of my body and it responds correspondingly. My cycle is normalized, my skin is prettier, no swelling, and I am HAPPY! I want this for all of you too.

Remember, always listen to yourself and your own body

What works for me does not necessarily work for you. If there is anything that I have learned on my health journey it is that YOUR body is the wisest and most intelligent barometer for YOU. Listen to it. It has all the answers you need. I still practice on listening to my body every day and I try to respond with love, care and respect. It has brought me far, so far…

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram


RELATED POST

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *