Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk

My Happy Healthy List

– Scroll down for English version –

Mange mennesker jagter sundhed og skønhed på den forkerte måde. Nogle bliver endda usunde af deres sundhedsjagt. Dette kender jeg alt til, fordi jeg har selv været der. Det kan lyde paradoksalt, men det giver faktisk god mening. En “sund” livsstil kan medføre mindre glæde, følelse af utilstrækkelighed og stress. Mangel på glæde er direkte usundt og ikke mindst en af de største forhindringer mod skønheden. I dag har jeg derfor lært, hvad der gør mig både sund og glad, og jeg deler her med jer, hvad jeg kalder for, min “Happy Healthy liste”.

Som I ved, så levede jeg engang på en måde, der i høj grad var med til at fjerne glæde (og dermed sundhed). Jeg forsøgte at leve “perfekt sundt”, og den livsstil indebar en masse pligter, træning, nej til søde sager (og stunder) og ja, nej til megen glæde. Min livsstil indebar derfor en stor del planlægning, bekymring, stress og perfektionisme, som altsammen gjorde mig usund; gav mig ubalance i hormonerne, problemer med min cyklus, problemer med huden – ja, jeg var tydeligvis ikke i balance. Det var dengang, jeg lærte på egen krop:
Er man ikke glad, så er man ikke sund. 
Mit mål var dengang sundhed og skønhed, og det ønsker jeg bestemt også i dag, men jeg har lært, at min livsstil dengang ikke var den rigtige “vej”. Sundhed og skønhed er et biprodukt af glæden – ikke omvendt. Derfor sørger jeg i dag for at leve et liv, der først og fremmest fremmer glæden. Og jeg har med stor begejstring oplevet alle de positive effekter af at være glad; sunde hormoner, stabil vægt, færre cravings, godt humør, bedre fordøjelse, mere sundhed og pænere hud for blot at nævne nogle af de positive effekter.
Hele kroppen hænger sammen, og både krop og tanker påvirker hinanden i et reciprokt forhold. Fx vides det, at når man er ked af det og stresset igennem længere tid, da påvirker det ikke mindst hormonbalancen og din hud (se bare på mig). Omvendt kan en hormonel ubalance påvirke dit humør og gøre dig trist. Vi har brug for nok af “lykkehormonet”, serotonin, for at føle glæde, og hvis kroppen ikke producerer nok, da kan vi ikke være så glade – eller sunde.
I dag går jeg derfor op i, at min kost, træning og sociale relationer allesammen er med til at øge min glæde.
Er jeg glad, så er jeg også sund. 
Jeg har efterhånden fundet frem til min “happy healthy liste”, hvilket betyder vaner og handlinger, som, jeg har lært, fremmer min glæde og dermed generelle sundhed og skønhed. Hvad kommer bag på mange er, at denne “sundhedsliste” hverken indeholder gulerødder og lange løbeture. Det er ikke en liste over punkter, som jeg SKAL gøre hver dag. Slet ikke. Det er snarere en liste over de ting, som, jeg ved, gør mig godt, og som jeg derfor kan tilvælge såvidt muligt i min hverdag. Når jeg gør dette, har jeg det bedre i både krop og sind. Måske noget på min liste også vil gøre dig happy healthy?

Min Happy Healthy Liste 

Mig-tid (alene-tid)
Meditation
Yoga
Min glade morgen
Greenie
Være ude i naturen
Lange rolige gåture
7-8 timers søvn
Samvær med mennesker jeg holder af
Hygge med min mor
Mad jeg kan lide
Dans
Fibrerig kost (udrenser overskydende hormoner)
Sunde fedtstoffer (bekæmper inflammation og stress)
Multivitamin, fiskeolie, livets olie, probiotika
Dybe vejrtrækninger
Protein til hvert måltid
2-3 liter vand om dagen
God musik
Undgår ekstremsport og lange løbeture (skaber for meget stresshormon i min krop)
Cirkel/styrketræning á 30 minutter (MAX 2-3 gange om ugen)
Ingen morgenkaffe
Mimimum af kaffe, gluten og sukker (De er IKKE forbudt, og jeg nyder dem til hyggelige stunder og i godt selskab)
Økologi
Parfume- og kemikaliefri
– Har du nogle andre vaner og handlinger, som gør dig glad og sund da del dem endelig i kommentarfeltet med os alle. Så kan vi sammen hjælpe hinanden til et gladere og sundere liv! 🙂 

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

Most people seek health and beauty in the wrong way. Some even gets unhealthy by their health strivings. I know that feeling, because I have been there too. It may sound contradictory but it does make very good sense. A “healthy” lifestyle can lead to less joy and happiness, a feeling of inadequacy and stress. Ultimately this makes them anything but healthy. Today I have learned what makes me both happy and healthy, and I here share with you what I call my “Happy Healthy List”.

As you know, my lifestyle once took away a lot of joy (and hence health). I aimed for “perfect health” which included a lot of duties, training, saying no to sweets (and good times) and little joy and happiness. Therefore, my lifestyle entailed a great deal of planning, worry, stress and perfectionism, all of which made me unhealthy; hormonal imbalances, unhealthy skin, hair loss.. – yes, I was obviously not in balance. It was then that I learned the following:
If you’re not happy you’re not healthy
My goal was health and beauty, and it still is today, but I have learned that my lifestyle back then was not the right “way” to achieve that. Health and beauty is a byproduct of happiness – not vice versa! Today I therefore make sure to live a life that primarily promotes joy. And I have experienced all the positive effects of being happy; healthy hormones, stable weight, fewer cravings, good mood, better digestion, more health and a prettier skin just to mention some of the positive effects.
The entire body are interrelated and both body and mind influence each other in a reciprocal relationship. For example, it is known that when one is sad and stressed out for some time, it affects not least the hormonal system and your skin (just look at me). Conversely, hormonal imbalances affect your mood and make you sad. We need enough of the “happiness hormone” serotonin, to feel happy, and if the body does not produce enough, then we can not be as happy – or healthy.
Therefore, today I make sure that both my diet, exercise routines and social relationships all promotes my happiness.
If I’m happy I’m healthy too
I have gradually learned what to include on my “happy healthy list”, which means a list of habits and actions that I know promote my happiness and thus my overall health and beauty. It is not a list of things that I MUST do every day, not at all. It is rather a list of things that I know makes me feel good, and I therefore can opt whenever possible in my everyday life. When I do this, I feel better in both body and mind. Maybe there is something on my list that will also make you happy healthy?

My happy healthy list

Me time (alone time)
Meditation
Yoga
My happy morning
Greenie
Being outside in nature
Long calm walks
7-8 hours of sleep
Being together with the people I love
Good times with my mum
Food I like
Dancing
Fibre rich diet (cleanse the body from excess hormones )
Healthy fat (fights inflammation)
Multivitamine, fish oil, Oil of lifeprobiotics
Deep belly breaths
Protein for every meal
2-3 liters of water a day
Music I love
No extreme sport or long runs (creates too much stress hormones in my body)
Circuit/strength training for around 30 minutes (MAXIMUM 2-3 times per week)
No morning coffee
Little coffee, gluten and sugar (These are NOT forbidden and I rather enjoy them occasionally and in good company)
Organic
No perfume and chemicals

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram


RELATED POST

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *