Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

What can I do about my cravings, fatigue and diges...

What can I do about my cravings, fatigue and digestive problems?

– Scroll down for English version –

Hvordan kommer jeg af med min store sukkertrang, træthed, mangel på energi til træning og fordøjelsesproblemer?

Mit råd er først og fremmest at få styr på fordøjelsen. En god fordøjelse handler dog ikke bare om kost og næringsstoffer men også om velvære.

Min læser henvender sig med ovennævnte problemer, og det første, der springer mig i øjnene, er hendes fordøjelsesproblemer. En dårlig fordøjelse kan i sig selv medføre alle hendes andre problemtikker. Det er velkendt og -dokumenteret, at en dårlig fordøjelse både kan gøre dig:
Træt
Udmattet
Medføre sukkertrang
– for ikke også at nævne andre almindelige følgeproblematikker såsom tristhed, uren hud, lavere fedtforbrænding og depression sågar. En god fordøjelse er afgørende for, at kroppens processer fungerer godt, og at man føler velvære generelt. Læs desuden mit indlæg om mine 6 råd til en sund og flad mave.
Jeg kan dog ikke sige, hvorvidt det er fordøjelsesproblemerne, der “kom først”, eller om de er er følgevirkninger af følelsesliv, kost og generel livsstil. Uanset hvad, så vil det gavne de resterende problemer at få styr på fordøjelsen.
Faktisk lider rigtig mange af fordøjelsesproblemer. En sund fordøjelse kendetegnes ved, at man har det godt både fysisk og psykisk. Maven skal føles rolig efter et passende måltid, og toiletbesøg skal foregå ubesværet og hver dag. Desværre døjer rigtig mange dagligt med oppustethed, diarré, forstoppelse, ondt i maven, nedtrykthed, cravings, vægtproblemer mm., hvilke alt sammen tyder på en dårlig fordøjelse. I denne sammenhæng kommer vi selvfølgelig ikke udenom tarmbakterierne. Tarmbakterier spiller en kæmpe rolle i fordøjelsen, og de påvirker alt fra humør til stofskifte. For mange af de ”dårlige” bakterier kan fx gøre dig både overvægtig og syg:
Ydermere har vi netop konstateret, at højere Firmicutesniveauer (red. en type tarmbakterier) ligefrem aktiverer gener, der øger risikoen for svær overvægt, diabetes og sågar hjerte-kar-sygdomme. (Perlmutter, Hjernens nye liv, s. 39)
Den rette tarmflora er dog ikke den eneste faktor, der påvirker din fordøjelse og velvære. Maven er en del af hjerne-tarm-aksen, hvilket betyder, at dine følelser, tanker, bekymringer osv. også påvirker din fordøjelse. Hjernen og tarmen påvirker hinanden gensidigt i et reciprokt forhold. Mange af os kender fx til følelsen af at få ondt i maven af nervøsitet eller at opleve sug i maven, når vi er forelskede. Negative følelser og tanker kan altså også føre til sukkertrang, træthed og en dårlig fordøjelse. Det er videnskabeligt bevist, at glade mennesker oplever et bedre immunforsvar, slankere talje, flottere hud, højere fedtforbrænding, sundere hjerte, blodtryk og en bedre fordøjelse.
Derfor er det utrolig vigtigt, at min læser tager højde for begge dele. Mange mennesker er desværre ikke klar over dette, hvorfor de ender i den situation, at trods de gør og spiser alt det rigtige, så opnår de ikke de forventede resultater, hvis de ikke samtidig er glade. Dette kender jeg ALT til. Nedenfor giver jeg gode råd til, hvordan du skaber en sund tarmflora, men husk på aldrig at lade kosten blive en byrde eller et sæt stramme regler, der vil begrænse dit sociale liv og din glæde. I så fald er det nemlig usundt! Alt i livet skal nydes med måde – også de sunde og fornuftige ting.

Mit råd

Mit bedste råd til dig er derfor at inkorporere nedenstående i din hverdag men samtidig også at fokusere på glade stunder, rolige gåture, meditation, yoga og tid med dem du holder af – også selvom dette indebærer et stykke kage. Gør det dig glad? Så er det godt for dig! Hvis du både fremmer en sund tarmflora og en gladere tilværelse, så lover jeg dig, at du vil igangsætte en positiv spiral, der vil give dig en bedre fordøjelse og mere energi. Du skal til gengæld love mig tålmodighed og tillid til glædens helende effekt.

 

Hvordan du skaber en sund tarmflora og fordøjelse

Hvad angår dette spørgsmål, læner jeg mig op af de mange bøger og artikler, jeg har læst om emnet, hvilke du (som altid) kan finde i referencelisten i bunden af indlægget.
Spis mindre kulhydrat (her tænker jeg især de hurtige og raffinerede af slagsen) og mere fedt af den gode kvalitet. En kost med højt sukkerindhold og få fibre fremmer skadelige tarmbakterier. Jo mere kulhydrat og sukker du indtager, desto sygere bliver din tarmflora. Stofskiftet foretrækker fedt som brændstof, fedt af høj kvalitet vel at mærke. Indtag ekstra jomfru-olivenolie, sesamolie, kokosmælk, ghee (klaret smør), avocado, nødder og frø. Bemærk at jeg hermed ikke anbefaler, at du skal undgå kulhydrater fuldstændigt. Det mener jeg bestemt ikke, at du skal. Du skal blot sørge for ikke at få for mange samt skære ned på de ”forkerte”. Begræns så vidt muligt indtaget af raffinerede kulhydrater såsom sukker, hvidt mel, pasta osv., da disse fungerer som næring til de ”dårlige bakterier”. Spis en masse grøntsager og frugt med lavt sukkerindhold i stedet og vælg fuldkorn, når du spiser kornprodukter. At skære kulhydrater fuldstændigt fra er ikke sundhedsfremmende og kan skabe ubalance i hormonerne ikke mindst.
Mindre gluten. Om man tåler gluten eller, så har ingen mennesker godt af for meget gluten. Tåler du gluten, behøver du ikke udelukke gluten fra din kost. Medmindre man ikke kan tåle særlige fødevarer, da anbefaler jeg aldrig at gøre noget som helst forbudt, hverken gluten, sukker osv. ”Gluten” er et stort emne i sig selv, som jeg derfor har skrevet et helt indlæg om. Kan du læse HER.
 Spis protein fra gode kilder: Hele æg, fritlevende fisk, græsfodrede dyr og vildt.
Vælg fødevarer med højt indhold af probiotika, såsom fermenterede fødevarer, da de fremmer et surt miljø, der dræber skadelige bakterier. Indtag A38, pickles (i saltlage), kimchi, sauerkraut og kombucha-te. Det bedste er naturlige kilder, men man kan også få probiotika som tilskud. Det er dog vigtigt at huske, at når du indtager probiotika, vil disse kun have effekt, hvis du samtidig sørger for at indtage præ-biotika. Præbiotika er næring til de gode bakterier (probiotika). Præbiotika er således fødevarekomponenter, som de gode bakterier lever af. Det menes, at det faktisk er endnu vigtigere at indtage præbiotika end probiotika, da præbiotika er afgørende for at probiotika overhovedet kan overleve og formere sig. Fødevarerkomponenter med præbiotisk effekt er komplekse kulhydrater, også kaldet fibre. Dette findes bl.a. i løg, hvidløg, asparges, bananer, artiskok og tomater.
Spis økologisk. Fødevarerne skal være fri for genmodificerede organismer, tilsætningsstoffer og gift, som alle fremmer en dårlig tarmflora.
Mentjnikov mente, at ældelse skyldtes toksiske bakterier i tarmen… (Perlmutter, Hjernens nye liv, s. 189)
Sidst men ikke mindst, hvilket jeg understreger igen og igen: Ovenstående er gode råd at implementere i hverdagen. De er ikke ment som retningslinjer eller som udelukkelse af andre fødevarer. Intet er forbudt! Indfører du disse råd i hverdagen, så opnår du netop en krop og en fordøjelse, der er i stand til at håndtere vin, kage og LIVSNYDELSE i weekenden.

Nydelse er ligeså vigtig som næringsværdi (hvis ikke vigtigere, mener jeg!).

 

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram

Referencer:

Chopra, Deepak. The Ultimate Happiness Prescription: 7 Keys to Joy and Enlightenment. 2009.

Enders, Giulia. 2015. Tarme med charme – alt om et undervurderet organ. People’sPress

Perlmutter, David. 2015. Brain Maker.

Kert, Jimmie & Rose, Lisbeth. 2016. Sund med dine gode bakterier. LaBesonne.

http://www.netdoktor.dk/sundhed/fakta/ensundmave.htm

http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Gymnasiale-projekter/Sundhedsfremmende-Bioaktiv-Kost/Teori/Praebiotika

http://www.prebiotic.ca/prebiotic_fibre.html

http://www.prebiotic.ca/probiotic.html


– ENGLISH –

What can I do about my cravings, fatigue and digestive problems?

My primary advice is first and foremost to improve your digestion. A good digestion however, is not just about diet and nutrients but is a great deal about wellbeing too.

My reader addresses the above problems, and the first thing that pops into my eyes, is her digestive issues. A poor digestion can in itself cause all her other problems. It is well known and well documented that a poor digestion can cause:
Fatige
Exhaustion
Sugar cravings
– Not to mention other common effects such as sadness, acne, low fat burn and depression. A good digestion is essential for the body’s entire processes and wellbeing in general. Read also my post about my 6 tips for a healthy and flat stomach.
However, I can not say whether it is my reader’s digestive problems, which “came first”, or whether they are the consequences of emotions, diet and her general lifestyle. Either way, it will benefit the remaining problems if she gets a healthy digestion.
In fact, many people suffer from a bad digestion. A healthy digestion is characterized by the fact that you feel good both physically and mentally. The stomach should feel calm after a proper meal and restroom facilities must be carried out effortlessly and every day. Unfortunately, many struggle with bloating, diarrhea, constipation, stomach ache, depression, cravings, weight problems, etc.., which all suggest a poor digestion. In this context, I can not avoid talking about gut bacteria. Gut bacteria play a huge role in the digestive function, and they affect everything from your mood to metabolism. Having too many of the “bad” bacteria can for example make you both overweight and sick:
Furthermore, we recently found that higher levels of Firmicutes bacteria (ed. a type of intestinal bacteria) actually activates genes that increase the risk of obesity, diabetes and even cardiovascular diseases. (Perlmutter, Brain Maker, p. 39) (This is my own translation from his book in Danish)
A healthy gut flora is not the only factor affecting your digestion and wellbeing though. Your stomach is a part of the brain-gut axis, which means that your feelings, thoughts, concerns, etc. all affect your digestion. The brain and the gut influence one another in a reciprocal relationship. Many of us recognize, for example, the feeling of nervousness in the belly or to feel it in the stomach when we are in love. Negative feelings and thoughts can therefore also lead to sugar cravings, fatigue and poor digestion. It is scientifically proven that happy people experience a better immune system, slimmer waist, better looking skin, increased fat burning, healthier heart, blood pressure and better digestion.
Therefore it is extremely important that my reader takes both mind and body into account. Many people are not aware of this, so they end up in the situation where they eat “all the right things” but since they are not feeling well and happy at the same time they do not achieve any results. I know EVERYTHING about this. Below I give you tips on how to create a healthy gut flora, but remember never to let your diet become a burden or a set of strict rules that will limit your social life and your happiness. In this case, it will just be unhealthy for you. Everything in life is to be enjoyed in moderation – even the healthy things too.

My advice

My best advice to my reader is to incorporate the following in your daily life but also to focus on getting more happy moments, quiet walks, meditation, yoga and time with the ones you love – even if this involves a piece of cake. Does it make you happy? Then it is healthy! If you both promotes a healthy gut and a happier life, I promise you that you will begin a positive spiral that will give you a better digestion and more energy. You must promise me though to give me your patience and confidence in the healing effect of happiness.

How to create a healthy gut and digestion

Regarding giving you my best advices I lean on to the many books and articles that I have read about the subject, which you (as always) can see in the reference list at the bottom of the post.
Eat less carbohydrate (here I am thinking particularly on the quick and refined ones) and eat more fat of good quality. A diet high in sugar and low in fiber promotes harmful gut bacteria. The more carbohydrate and sugar you consume, the sicker your intestinal flora gets. Your metabolism prefer fat as fuel, high-quality fat though. Good and healthy fat sources are extra virgin olive oil, sesame oil, coconut milk, ghee (clarified butter), avocado, nuts and seeds. Note that I hereby do not recommend that you should avoid carbohydrates completely. I certainly think not actually. Just be sure not to get too many and to cut down on the “wrong” kinds. Try limiting your intake of refined carbohydrates such as sugar, white flour, pasta, etc., as these act as nourishment for the “bad” gut bacteria. Eat a lot of vegetables and fruit with low sugar instead and choose whole grains when you eat grains. To cut out carbs completely is not healthy and it can among other things cause imbalances in your hormonal system.
Less gluten. Whether or not you tolerate gluten no one benefits from too much gluten. Unless you do not tolerate gluten you do not have to exclude gluten completely from your diet. Unless you have allergies and the like I never recommend that you make any certain type of food prohibited, not even gluten, sugar etc. “Gluten” is a big topic in itself, and I’ve therefore written a whole post about it. Read this HERE.
Eat protein from good sources: Whole eggs, wild fish and grass-fed animals.
Choose foods high in probiotics, such as fermented food as they promote an acidic environment that kills harmful bacteria. Eat A38, pickles (in salt), kimchi, sauerkraut and kombucha tea. The best way to get probiotics is from the natural sources, but you can also get it from probiotic supplements. However, it is important to remember that when you consume probiotics, these will only be effective if you also make sure to get enough prebiotics. Prebiotics nourish the healthy gut bacteria (probiotics). Prebiotics is food components that the good bacteria feed on. This way, it is actually more important to consume prebiotics over probiotics as prebiotics is crucial for the survival and development of probiotics. Food components with prebiotic effect is complex carbohydrates, also called fiber. This is particularly found in onions, garlic, asparagus, bananas, artichokes and tomatoes.
Choose organic. The food must be free of GMOs, additives and poison, all of which promote a bad gut flora.
Mentjnikov believed that aging was caused by toxic bacteria in the gut … (Perlmutter, Brain Maker, p. 189) (This is my own translation from his book in Danish)
Last but not least, what I greatly emphasize again and again: The above is good advices for you to implement in your everyday life. BUT. They are not intended as guidelines or thought as excluding other foods. Nothing is forbidden! If you incorporate these advices in your everyday life you will promote a body and digestion that is healthy, strong and able to deal with wine, cake and indulgence of any kind during weekends.  

Enjoyment is just as important as nutritional value (if not more important, I believe!).

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

References:

Chopra, Deepak. The Ultimate Happiness Prescription: 7 Keys to Joy and Enlightenment. 2009.

Enders, Giulia. 2015. Tarme med charme – alt om et undervurderet organ. People’sPress

Perlmutter, David. 2015. Brain Maker.

Kert, Jimmie & Rose, Lisbeth. 2016. Sund med dine gode bakterier. LaBesonne.

http://www.netdoktor.dk/sundhed/fakta/ensundmave.htm

http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Gymnasiale-projekter/Sundhedsfremmende-Bioaktiv-Kost/Teori/Praebiotika

http://www.prebiotic.ca/prebiotic_fibre.html

http://www.prebiotic.ca/probiotic.html


Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *