Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

Dry Brushing for health and beauty

Dry Brushing for health and beauty

– Scroll down for English version –

Trist og slap hud, appelsinhud, bumser og rynker kan altsammen være tegn på manglende flow i dit udrensnings- og lymfesystem. Ikke mindst kan det også medføre ubalancer i hormonerne, hvorfor det virkelig fangede min interesse! Jævnlig brug af tørbørstning fremmer et sundt lymfesystem og dermed en smuk hud – og sunde hormoner.

Jeg har længe hørt om tørbørstning, og hvordan det skulle fremme en smuk hud. Men jeg må indrømme, at det alligevel aldrig har fået mig helt motiveret nok til at få det gjort. Jo, jeg købte da hurtigt en tørbørste.. Men den blev hurtigt bare liggende i skuffen på badeværelset. Dog har jeg nu undersøgt lidt nærmere om emnet og fundet frem til, at tørbørstning faktisk er utrolig gavnligt, ikke bare skønhedsmæssigt, men også sundhedsmæssigt. Og det var åbenbart den motivation, der skulle til for mig.
Tørbørstning er, som navnet indikerer, børstning af huden, mens den er tør. Der gøres brug af en særlig “tør-børste”, som kan købes i de fleste helsebutikker, matas osv. Tørbørstning er en simpel måde at hjælpe kroppen og hudens udrensningsprocesser på.
Hudens sundhed og udseende påvirkes i stor grad af dit lymfesystem. Lymfesystemet er et karsystem, som består af lymfeknuder og –kar i hele kroppen. Lymfesystemets primære opgave er at flytte overskydende væske fra væv og organer tilbage i blodet. Lymfesystemet er også med til at transportere næring til cellerne samt hjælper kroppen af med affaldsstoffer. Lymfesystemet bekæmper også infektioner og er dermed både et afgørende element i vores immunforsvar og udrensningsprocesser.
Når lymfesystemet ikke fungerer optimalt og dermed ikke har stort nok flow, da vil lymfevæsken ikke nå tilstrækkeligt ud til kroppens ydre organer, herunder huden. Dette vil ofte komme til syne som trist hud, mangel på glød, urenheder, bumser, rødme, væskeophobninger, kolde hænder og fødder, appelsinhud osv.

Tørbørstningens effekter

Tørbørstning skaber flow i lymfesystemet og kan således bidrage til:
Bedre udrensning
Renere og pænere hud
Bedre fordøjelse og modvirker oppustethed og forstoppelse
Sundere hud da tørbørstning vil fremme næringsoptagelsen i huden og dermed fremme fornyelsen
Mere glød da huden bliver mere iltet
Sundere hormonbalance
Bedre stofskifte fordi hormonerne stimuleres af den øgede cirkulation
Mindre appelsinhud grundet bedre optagelse af næringsstofferne
Blødgør huden ved at fjerne de døde hudlag
Bedre kredsløb

Hvordan du tørbørster

Anskaf dig en naturlig og god tørbørste (de koster typisk mellem 60-100 kr.)
Tørbørst hele kroppen, inden du går i bad, enten om morgenen eller om aftenen
Undgå at skrabe og skrubbe huden voldsomt men anvend bløde, cirkulerende bevægelser
Start nedefra ved højre fod og bevæg dig langsomt op ad benet med lige strøg. Derefter stryger du fra fingrene på højre hånd og op ad armen til skulderen, ligeledes lige strøg. Dette gentager du på venstre side. Slutteligt børster du resten af din krop med cirkulære bevægelser i urets retning (som hvis uret lå på din mave). Start med skuldrene og ryggen og slut af med mave og bryst.
Slut af med at tage et bad og smør kroppen ind i en god og plejende olie fri for kemikalier og andet skidt. Jeg bruger dette.
Tørbørstning af kroppen vil endda også have en effekt på huden i dit ansigt, da det fremmer hele lymfesystemets flow og dermed hele din hud.
Tørbørstning kan gøres dagligt. Personligt får jeg det typisk gjort 3-4 gange om ugen, og når jeg husker det.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram

Referencer:

www.sundhedslex.dk/lymfesystemet.htm

www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/blod/om-blodet/lymfesystemet/


– ENGLISH –

Dull skin, cellulite, acne and wrinkles can all be signs of too little flow in your lymphatic system. Not least it can also cause hormonal imbalances, why it really captured my interest! Regular use of dry brushing promotes a healthy lymphatic system and lymph drainage thus beautiful skin – and healthy hormones.

I have long heard about dry brushing, and how it should promote beautiful skin. But despite that I still did not find the motivation to do it regularly. Actually I haven’t done it at all. Well, I did ran out and buy a dry bush for the purpose but it quickly just ended in the drawer, and stayed there. However, I have now examined the topic a little closer and found that dry brushing is actually incredibly beneficial not just in terms of beauty, but also health wise. And it was apparently that motivation I needed.
Dry brushing, as the name indicates, is brushing on a dry skin. Use a special brush made for the purpose, which can be purchased in most health stores, online etc. Dry brushing is a simple way to help your body cleanse.
Your skin’s health condition and looks is largely affected by your lymphatic system. The lymphatic system is a vascular system, which consists of lymph vessels throughout the body. The lymph system’s primary task is to move excess fluid from the tissues and organs back into the blood. The lymphatic system also helps to transport nutrients out to the cells and helps the body getting rid of waste products. The lymphatic system is also a part of your immune system.
When the lymphatic system is not functioning optimally and thus do not have large enough flow, then the lymph fluids will not reach out sufficiently to the body’s outer organs, including the skin. This will often appear as dull skin, lack of glow, break-outs, pimples, redness, cold hands and feet, cellulite etc.

The effects of dry brushing

Dry brushing creates flow in the lymphatic system and thereby promotes:
Better cleansing
Cleaner and nicer skin
Better digestion, less bloating and constipation
Healthier skin because dry brushing will make your skin absorb more nutrients
More glow
Healthier hormonal balance
Better metabolism and fat burn since your hormones benefit from better circulation
Less cellulite since you absorb more nutrients making your skin healthier 
Softer skin
Better circuit

How to

Buy a natural and good dry brush (they typically cost between 60-100 Danish kr.)
Dry brush the entire body before you take a shower, either in the morning or evening
Avoid scratching and scrubbing the skin too much but make soft, circular movements
Start from the bottom of your right foot and move slowly up the leg with straight strokes. You then brush from the fingers on your right hand and up the arm to the shoulder, also straight strokes. Repeat this on your left side. Finally brush the rest of your body with circular movements in a clockwise direction (as if the clock lay on your stomach). Start with the shoulders and back and finish with your stomach and chest.
Finish off by taking a bath and nourish your body with a natural and chemical free oil. I use this.
Dry brushing your body will also have an effect on your skin in the face, as it promotes the entire lymph system flow, thus your entire skin.
You can dry brush daily. Personally, I do it approximately 3-4 times a week and whenever I remember to.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

References:

www.sundhedslex.dk/lymfesystemet.htm

www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/blod/om-blodet/lymfesystemet/

 


RELATED POST

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *