Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

Unhappiness is our Society’s Biggest Challen...

Unhappiness is our Society’s Biggest Challenge

– Scroll down for English version –

Vores tids store synder er simpelthen, at vi ikke kan finde ud af at være glade. Flere og flere mennesker lider af depression og stress, og det gør os både syge og ulykkelige. Vi bliver nødt til at tage glæden i vores egen hånd og selv gøre en aktiv indsats. Lykken kommer aldrig ind ad døren af sig selv. Din lykke er noget, du selv skaber.

Danskerne spiser sundere, dyrker mere motion, og vi er flere gange blevet kåret til verdens lykkeligste. Jeg tror desværre bare ikke, at vi er blevet målt på alle de ”rigtige” parametre for lykke. Sundhedsstyrelsen erkender nemlig nu, at danskernes sundhed desværre ikke går i den rigtige retning. Flere og flere danskere har svært ved at være glade i deres liv, og det fører ikke mindst til en række mentale og fysiske lidelser.
Depression er på nuværende tidpunkt sammen med fedme og type 2-diabetes blandt de største sundhedsbyrder i verden. Tilfælles for disse tre lidelser er stress. Et højt stressniveau er generelt forbundet med øget risiko for tidlig død. Ifølge WHO er stress en af de væsentligste årsager til sygdom. Lige nu oplever op til hver syvende dansker stress, og hver femte dansker oplever depression før eller siden i deres liv.
Udviklingen og tendensen til flere stressramte og deprimerede mennesker kan virke overraskende i og med, at vi lever i en verden med øget velfærd og rigdom.
Således er det ikke fattigdom og utryghed, der gør os stressede og deprimerede i Danmark. Samfundet kan dog ikke se sig helt fri for også at have ansvar i udviklingen. Andre samfundstendenser såsom stigende krav, perfektionisme, konkurrence og ikke mindst individualiseringen har sin del at sige, mener jeg…
Ingen af os kan komme udenom den verden, vi lever i, og vi vil selvfølgelig alle sammen blive påvirket af de eksisterende tendenser og normer. Problemet er bare, at vi ikke er godt nok rustede til at håndtere dem på en måde, der bibeholder glæden. Som uddannet Mindfulness Practitioner og stud.cand.psych er jeg overbevist om, at vi alle ville have gavn af en mere mindful tilgang til livet. Mindfulness træner nemlig vores hjerne til at være mere glad og mindre stresset. Mindfulness er et fantastisk værktøj til ikke mindst at forebygge stress og depression, og jeg mener, at det er forebyggelse, der især er vejen frem!
Mindfulness er desværre stadig endnu ikke taget helt ind i Danmark trods mange allerede eksisterende og videnskabelige beviser på dets store effekt. I psykologiens verden er mindfulness dog heldigvis en del af, hvad der kaldes for, den tredje bølge indenfor den kognitive terapi, som gør brug af mindfulness-tilgange og -teknikker.
Jeg tror, at mange mennesker begår den ”fejl” at tro, at glæden og lykken opstår af sig selv. Men intet er mere forkert. Ingen mennesker er født lykkelige. Lykken kræver nemlig en aktiv indsats fra dig, og den kommer ikke ind ad døren af sig selv. En måde du kan tage lykken i egen hånd på er ved at blive mere mindful.
Læs om 9 måder mindfulness ændrer din hjerne på, og læs med i næste uge, når jeg fortæller om, hvad jeg selv gør hver dag for at være mere lykkelig.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram

Referencer:

http://politiken.dk/debat/ECE3319713/5-grunde-til-at-vi-skal-traene-vores-mentale-sundhed/


– ENGLISH –

Our society’s biggest challenge is that we simply can not figure out how to be happy. More and more people suffer from depression and stress, and it makes us both sick and miserable. We must take happiness in our own hands and do something actively for our health and wellbeing. Happiness do not happen to “lucky” people. Your happiness is something you create.

The Danish people eat healthier, exercise more, and we have several times been voted to be the world’s happiest people. Unfortunately, I do not think we’ve been measured on all the “correct” parameters for happiness. Because the Danish Ministry of Health has now conceded that the Danes’ health is going in the wrong direction. More and more find it hard to be happy in their lives, and this leads not least to mental and physical illnesses.
Alongside with obesity and Type 2 diabetes, depression is amongst the biggest health burdens in the world. In common for these three diseases is stress. A high stress level is generally associated with increased risk of premature death. According to WHO, stress is one of the main causes for disease. Right now, up to every seventh Dane is suffering from stress and every fifth Dane will experience depression sooner or later in life.
The development and the tendency of more stress and depression may seem surprising since we live in a world with more welfare and wealth.
Thus, it is not poverty and lack of safety that make us stressed and depressed in Denmark. Yet, society is not free from all the responsibility to this development. Other social trends such as increasing demands, perfectionism, competition, and not least the individualization have their parts too, I think.
None of us can avoid getting affected by the world we live in, and we will all, of course, be affected by the current tendencies and standards. The problem is that we are not well enough “equipped” to handle these society’s tendencies. We have troubles staying happy. As an educated Mindfulness Practitioner and stud.cand.psych I am convinced that all of us would benefit from a more mindful approach in our lives. Mindfulness makes our brains able to be more happy and less stressed. Mindfulness is a great tool, not least to prevent stress and depression, and I think that prevention is the best thing we can do for our health and happiness.
Mindfulness is, unfortunately, still not fully accepted in the Danish health system yet, despite many scientific evidence of its great power. Within psychology mindfulness is fortunately a part of a new “third wave” in cognitive psychology which makes use of mindfulness techniques.
I think many people make that “mistake” to think that happiness will happen automatically. But nothing could be less true! No human being is just born happy. Happiness takes an active effort from you. One way to take happiness in your own hands is by becoming more mindful.
Read how mindfulness changes your brain in 9 ways, and read my new post next week where I share with what I do every day to stay happy.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

References:

http://politiken.dk/debat/ECE3319713/5-grunde-til-at-vi-skal-traene-vores-mentale-sundhed/


RELATED POST

  1. […] og mental sundhed er danskernes største sundhedsudfordring i dag. At være glad sker ikke automatisk, men det kræver, at man gør en aktiv indsats. Som det meste i […]

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *