Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
Mindfulness Changes Your Brain Like A Good Child-Parent Relationship – Happy Healthy

Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

Mindfulness Changes Your Brain Like A Good Child-P...

Mindfulness Changes Your Brain Like A Good Child-Parent Relationship

– Scroll down for English version –

Det er videnskabelig bevist, at mindfulness, meditation og yoga kan ændre din hjerne. Mindfulness kan endda påvirke hjernen på samme måde som et godt barn-forældre forhold. Hjerneforsker, Daniel Siegel, påpeger, at det rent fysiurgisk viser sig ved, at hjernen fortykkes i de områder, som vi aktiverer ved tanken. Vi kan altså skabe forandringer ved det, som vi tænker på. Lær i dag om hjernen, og hvordan mindfulness kan forandre din hjerne. Ifølge Daniel Siegel sker der særligt 9 forandringer.

Lad mig starte med nogle få eksempler, inden jeg går i dybden med, hvad der rent faktisk sker i en “mindful hjerne”. Når man udviser empati, forbedrer man hjernens evne til empati. Når man skaber gode relationer, udvider man hjernens evne til at skabe gode relationer. Dette er eksempler på hjernens plasticitet, dets fantastiske evne til hele livet at kunne ændre sig. Omvendt kan denne egenskab også fremme negative tendenser. Når du er selvkritisk, gør du dine hjerne bedre til at være selvkritisk. Når du er fordømmende, udvider du hjernens evne til at være fordømmende.
Inden vi går videre med, hvordan mindfulness kan forandre din hjerne, lad os starte med at få indblik i hjernens opbygning og processer. Dette afsnit tager udgangspunkt i Daniel Siegels opdeling af hjernen, hvilken vi arbejdede med på min mindfulness uddannelse.
Hjernen kan opdeles i reptilhjernen, det limbiske system og neocortex
Reptilhjernen, også kaldet hjernestammen, er den mindste og ældste del af pattedyrshjernen. Denne del har intet sprog og er styret af reflekser og instinkter. Reptilhjernen er ”alarmdelen” af vores hjerne, og dens vigtigste opgave er konstant at tjekke omgivelserne for farer og trusler for at sikre vores overlevelse og sikkerhed. Dette gør den stadig den dag i dag, selvom vi sjældent står overfor en livsturende fare, såsom en sulten løve. Reptilhjernen styrer ansigtsudtryk, tarmfunktion, blodgennemstrømning, blodtryk og vejrtrækning.
Det limbiske system, også kaldet følehjernen, styrer følelser og tilknytningsbehov. Denne hjernedel er ansvarlig for vores evne til at skabe samhørighed med andre væsner. Det limbiske system skaber sammenhæng mellem ydre forhold i verden og indre kropslige reaktioner, og det sender besked til reptilhjernen, som kan få os til at føle os bange, på vagt, ængstelige mm. Det limbiske system sender også signaler til vores hypothalamus, som kontrollerer vores stresshormoner, og vores skjoldbruskkirtel, som styrer stofskiftet. Det limbiske system er i tæt samarbejde med hele kroppen, og derfor er kroppen den mest effektive måde at påvirke følelsesmæssige ubalancer (og det limbiske system) på.
En af de væsentligste strukturer i det limbiske system er amygdala. Amygdala regulerer følelser såsom frygt, glæde, stress og vrede. Amygdala sætter gang i vores kamp- eller flugtrespons, og amygdala handler hurtigt uden først at vende situationen med højere-liggende hjerneprocesser i den præfrontale cortex.
Neocortex er den yngste/nyeste del af vores hjerne (deraf navnet: ”neo” betyder ny, og ”cortex” betyder hjerne). Den omgiver de to andre dele, reptilhjernen og det limbiske system. Neocortex er det højeste niveau af hjernen, og her foregår tænkning, sprog, rationalitet, empati, logik og kreativitet. I denne hjernedel sker planlægning og handlen. Neocortex er opdelt i to halvdele, venstre og højre, der varetager forskellige opgaver. Den venstre betegnes logisk og analytisk, hvor den højre er mere kreativ og den, som ser helheden.
Hele hjernen, og i særdeleshed den følelsesmæssige del, påvirkes af det autonome nervesystem. Det autonome nervesystem består af et aktivt (sympatisk) nervesystem og et passivt (parasympatisk) nervesystem.
Det sympatiske nervesystem gør kroppen klar til flugt eller kamp, og via særligt hormonerne adrenalin og noradrenalin øges pulsen, musklerne trækker sig sammen, tarmfunktionen sættes på ”stand by”, og vejrtrækningerne bliver kortere og overfladiske. Blodet sendes primært til de store muskler, som skal være klar til at kæmpe eller flygte.
Det parasympatiske nervesystem skaber ro og blodgennemstrømning til hele kroppen. Det sender glædeshormoner ud i kroppen, får musklerne til at slappe af, lader tarmfunktionen gøre sit arbejde, skaber dyb vejrtrækning og en lavere puls.
Aktiveringen af disse to systemer er en hårfin balance, som hos mange mennesker ikke fungerer optimalt. Mange er i dag kronisk stressede (dvs. at det sympatiske nervesystem aktiveres i for høj grad), selvom de ikke har en tiger løbende efter sig. Mindfulness træner denne balance, og kan gøre os bedre til at aktivere det parasympatiske nervesystem.
Mindfulness træning skaber 9 forandringer i hjernen
Nå, nu da du har fået en forståelse og et overblik over hjernen, da kan vi endelig komme til, hvad der rent faktisk sker i hjernen ved mindfulness træning. Mindfulness træning kan overordnet set medføre, at hjernens forskellige dele bliver bedre til at kommunikere, bedre til at lytte til kroppens signaler og altså bedre til at opnå den rette balance. Fx styrer neocortex det limbiske system, og denne evne øges markant ved mindfulness træning. Dette betyder, at mindfulness træning fx kan hindre, at dine tanker løber af med dig.
Ifølge hjerneforsker, Daniel Siegel, sker der 9 forandringer. Der sker de samme positive forandringer, som man ser ved den gode relation mellem barn og forældre.
 1. Kroppen reguleres og opnår balance i det autonome nervesystem (parasympatiske og sympatiske nervesystem) samt bedre kontrol af indre funktioner
 2. Kommunikationsevnerne forbedres, og du bliver bedre til at forstå og føle andre mennesker. Du vil opnå mere samhørighed og herigennem en følelse af mere tryghed
 3. Emotionel balance. Du vil blive i stand til at føle alle slags følelser uden at opleve kaos, drama og ”gå i spåner”.
 4. Forbedret fleksibilitet i din responsmekanisme. Du vil blive bedre til at tage pause og stoppe op, inden du handler og responderer. Du bliver bedre til at overveje dine muligheder og kan nemmere se og vælge den bedste mulighed
 5. Din indsigtsevne forbedres, og du vil være i stand til at integrere fortid, nutid og fremtid til ét hele og dermed være til stede i nuet fuldt ud uden at bedømme det
 6. Forbedret empati og evne til at se andres synspunkter. Du vil rumme at kunne se dig selv og andre
 7. Forbedret kontrol af det limbiske system og evne til at regulere dig selv og din frygtreaktion (amygdala)
 8. Større sammenhæng mellem krop og sind, også kaldet tankefuld intuition. Du bliver bedre til at være åben overfor samt lytte til kroppens signaler
 9. Højere moral. Du vil opleve at føle mere ansvar og tænke mere på andre mennesker. Du vil føle større hengivenhed overfor andre og verden omkring dig. Du vil opleve alle og verden som ét hele

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


ENGLISH

It’s scientifically proven that mindfulness, meditation and yoga can alter your brain. Mindfulness even affects the brain in the same way as a good child-parent relationship. Neuroscientist Daniel Siegel, points out that the brain’s plasticity, meaning its ability to change, is proven as it is possible to see brain areas get thicker by activation of thoughts. This means we can change our brain with our own thinking. Today, learn about the brain and how mindfulness alters your brain. According to Daniel Siegel mindfulness training changes the brain in 9 different ways.

Let me start with a few examples, before going deeper with what actually happens in a “mindful brain”. When you show empathy, it improves the brain’s ability to feel empathy. When you create good relationships, it improves the brain’s ability to create good relations. These are examples of the brain’s plasticity, the brain’s amazing ability to change throughout the entire life. Unfortunately, this plasticity can improve negative tendencies too. When you are self-critical, you make your brain better at being self-critical. When you are judgmental, you make your brain more judgmental.
Before proceeding with how mindfulness can change your mind and brain, let’s start with getting more insight into the brain’s structure and processes. This section is based on Daniel Siegel division of the brain, which we worked with on my mindfulness education.
The brain can be divided into the reptilian brain, the limbic system, and neocortex
The reptilian brain, also known as the brainstem, is the smallest and oldest part of the mammalian brain. This part has no language and is governed by reflexes and instincts. The reptilian brain is “alarm system” of our brain, and its main task is to constantly search the surroundings for any dangers or threats to ensure our survival and safety. Today it still has this task, even though we’re rarely faced with a life threatening danger, such as a hungry lion. The reptilian brain control our facial expressions, intestines, blood flow, blood pressure and breathing.
The limbic system, also called the center of emotions, controls emotions and the attachment needs. This part of the brain is responsible for our ability to create cohesion with others. The limbic system creates a link between external circumstances in the world and our bodily responses and reactions. The limbic system sends messages to the reptilian brain, which can make us feel afraid, worried, anxious etc. The limbic system also sends signals to our hypothalamus, which controls our stress hormones, and our thyroid gland, which controls metabolism. The limbic system is working closely with the entire body and therefore the body is the most effective way to influence emotional imbalances (and the limbic system).
One of the most important structures of the limbic system is the amygdala. The amygdala regulates emotions such as fear, joy, stress and anger. The amygdala triggers our fight or flight response, and amygdala acts quickly without inquiring with other higher order brain parts, such as the prefrontal cortex.
Neocortex is the newest part of our brain (hence the name “neo” means new and “cortex” means brain). It surrounds the two other components, the reptilian and the limbic system. The neocortex is the highest level of the brain, and it includes skills such as thinking, language, rationality, empathy, logic and creativity. It controls planning and actions. The neocortex is divided into two halves, left and right, performing various tasks. The left is logical and analytical, where the right is more creative and the one seeing the whole picture.
The whole brain, and in particular the emotional part, is affected by the autonomic nervous system. The autonomic nervous system consists of an active (sympathetic) nervous system and a passive (parasympathetic) nervous system.
The sympathetic nervous system makes the body ready to flight or fight. By secreting special hormones mainly epinephrine and norepinephrine this system increases heart rate, muscle contractions, puts gut function on “stand by” and shortens the breaths. The blood is primarily sent to the major muscles, which must be ready to fight or flight.
The parasympathetic nervous system calms your body and makes a blood flow throughout your whole body. It sends happy hormones into the body, causes the muscles to relax, let the bowel function do its work, creates deep breathing and lowers the heart rate.
The activation of these two systems is a delicate balance which for many people is not working properly. Many people are chronically stressed (meaning that the sympathetic nervous system is activated too much), even though they do not have a tiger running after them. Mindfulness practice improves and make the right balance, and makes your better at activating the parasympathetic nervous system.
Mindfulness training changes your brain in 9 ways
Well, now that you’ve got an understanding of the brain when we can finally get to know actually happens in the brain when you practice mindfulness. Generally, mindfulness training improves the communication between the different brain parts and areas, improves the connection between mind and body, makes you better at listening to the body’s signals, which will create a better balance in overall. For example, neocortex controls the limbic system, and this ability is increased significantly by mindfulness training. This means that mindfulness training can make you better at controlling your thoughts and its effects on your body.
According to neuroscientist, Daniel Siegel, mindfulness training makes 9 changes in your brain. It has the same positive effect on your brain like a good child-parent relationship.
 1. The body is better regulated and achieves the right balance in the autonomic nervous system (parasympathetic and sympathetic nervous system) as well as your body control inner functions better
 1. Communication skills. You will better understand and feel other people. You will achieve more cohesion, thus a feeling of more security
 1. Emotional balance. You will be able to feel all sorts of emotions without experiencing chaos, drama and “falling to pieces”
 1. Fexibility in your response mechanism. You will be better to take breaks and pause before you act and respond. You will be better at considering all of your options thus be able to make better choice
 1. Better insight. You will be able to integrate past, present and future into a single whole and thereby be present in the very moment without judgment
 1. Empathy and ability to see the viewpoint of others. You will see yourself and others
 1. Control of the limbic system and better regulation of yourself and your fear response (amygdala)
 1. Connection between mind and body, also called thoughtful intuition. You are better at truly listening to your body’s signals
 1. You will feel more responsible for your own actions and for other people. You will feel greater affection toward others and the entire world around you. You will experience everyone and the world as one whole unit

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram


RELATED POST

 1. […] om 9 måder mindfulness ændrer din hjerne på, og læs med i næste uge, når jeg fortæller om, hvad jeg selv gør hver dag for at være mere […]

 2. maillots foot

  31 august

  Thank you a lot for sharing this. Awsome!

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *