Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

It Is Never Too Late To Have A Happy Childhood

It Is Never Too Late To Have A Happy Childhood

– Scroll down for English version –

Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom – Carl Gustav Jung

Min mindfulness-underviser brugte dette citat flere gange i undervisningen for at understrege effekten af at være mindful. Mange ting i livet kan vi ikke ændre på, men vi kan ændre måden, vi møder det på, og hvordan vi håndterer det. Når man er i stand til at acceptere sin fortid, er man i stand til at håndtere det mere hensigtsmæssigt. På denne måde kan man vælge at ændre fortidens effekt på sit liv.
Man kan ikke ændre, hvis man har haft en ulykkelig barndom, oplevet sorg og traumer. Men man har et valg. Man kan vælge at tage denne lidelse med sig og lade den påvirke resten af ens liv, eller man kan vælge at lade den slippe og komme videre. Dette kan for mange lyde hårdt, og det gjorde det også for mig engang. Jeg mistede min far, da jeg var 19 år gammel, og jeg syntes bestemt ikke, at denne sorg bare kunne “fjernes” fra mit liv. Og nej, det er bestemt heller ikke det, jeg mener. Men i dag har jeg lært, at når jeg vælger at acceptere, at jeg mistede min far, og når jeg accepterer alt det, som det har medført i mit liv og min familie, så fylder det mindre. Lidelsen bliver mindre. Uden accept oplever jeg vrede og frustration – dette fjerner heller ikke lidelsen, men det gør den blot større. Jeg føler stadig savn, og jeg tænker på min far hver dag. Men uden vrede og uden frustration. Når vreden opstår i mig, så ved jeg, at det handler om mangel på accept.

Accept

Accept er en aktiv handling, som gør dig i stand til at anerkende det, der er. Accept betyder, at du overgiver dig til nuet uden et ønske om at ændre tingene. Accept er evnen til at forstå, rumme og tolerere det, der er. Når du er i stand til at acceptere det, du ser, det der var, og det der er, først dér kan en forbedring finde sted. Accept er nøglen til at mindske lidelse.

Hvad er du klar til at acceptere?

Er der noget i din fortid, som gør dig vred og frustreret? Du kan ikke ændre fortidens hændelser, men du har et valg om at ændre dets effekt på dit liv her og nu. Du kan forbedre din tilstand ved at acceptere. Hvad er du lige nu klar til at acceptere ved dine livsomstændigheder? I stedet for at spørge hvorfor; hvorfor skete/sker dette for mig? Prøv i stedet at spørge hvordan; hvordan kommer jeg videre herfra? Du fortjener at være glad, og kun du er i stand til at gøre dette.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

It is never too late to have a happy childhood – Carl Gustav Jung

My mindfulness teacher used this quote several times to emphasize the effect of being mindful. Many things in life we can not change, but we can change the way we we handle it. When you are able to accept what was you will be better at dealing with it too. This way you are able to change its effect on your life.
You can not change if you have had an unhappy childhood, experienced grief or trauma. But you still have a choice. You can choose to take this suffering along with you for the rest of your life, or you can choose to let go. To many this sounds hard and once it did to me too. I lost my father when I was 19 years old, and I certainly did not think that I could just “remove” my sorrow from my life. And no, that is certainly not what I mean either. But today I’ve learned that when I choose to accept my loss and when I choose to accept how it has affected my life and my family the sorrow becomes less. The suffering becomes less. Without acceptance, I experience anger and frustration – this will not either remove the sorrow and suffering, but will just make it even bigger. I still miss my father, and I think about him every day. But without anger and without frustration. When I feel the anger arise in me, I know that it’s about lacking of acceptance.

Acceptance

Acceptance is something you actively decide to do and it enables you to acknowledge what is. Acceptance means that you surrender yourself to the present moment without a desire to change things. Acceptance is the ability to understand and tolerate what is. When you are able to accept what you see, what was and what is, only then an improvement can take place. Acceptance is the key to reduce suffering.

Are you ready to accept? 

Is there anything in your past that makes you angry and frustrated? You can not change the events of the past, but you have a choice to change its effect on your life here and now. You can improve your life by accepting. At this very moment, what are you able to accept in your life? Instead of asking why; why did/do this happen to me? Try asking how; how do I move on from here? You deserve to be happy and it’s only you who can make this happen.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

 


RELATED POST

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *