Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

Self-criticism ruins self-esteem, motivation and h...

Self-criticism ruins self-esteem, motivation and health

– Scroll down for English version –

Når du kigger dig selv i spejlet, hvad ser du?
Bider du mærke i dine fortrin?
Eller finder du straks al det, som du gerne ville ændre?

Det kender jeg i hvert fald selv alt til. Jeg kan nogle gange stirre mig helt blind på et eller andet, jeg er utilfreds ved. Og når jeg først har rettet mit fokus – ja, så bliver problemet kun større og større…
At være (selv-)kritisk er noget, vi alle kender til. Men kritik er sjældent (aldrig!) gavnligt, tværtimod. Kritik, om den er rettet mod andre eller dig selv, medfører negative følelser, modvilje og lavt selvværd. Men hvorfor er vi så så kritiske?
Det er der faktisk en god grund til. Det er nemlig menneskeligt at bide mærke i det negative. Dette er rent faktisk en evolutionær overlevelsesmekanisme, der har hjulpet til vores overlevelse. Det var jo vigtigere at bemærke den farlige ulv fremfor den smukke blomst i skoven. Denne mekanisme er dog knap så hensigtsmæssig i dag, hvor vi sjældent står overfor en livstruende fare. Ikke desto mindre betyder det, at vi i dag må gøre en aktiv indsats for at vende vores tanker og fokus på noget mere positivt.
Hvad sker der, når vi kritiserer andre? Generelt om kritik gælder, at når en person føler sig kritiseret, da føler personen sig anklaget og vil derfor højst sandsynligt gå i forsvarsposition. Når man kritiserer andre, om det gælder en kollegas arbejde, en kærestes uopmærksomhed, eller hvad end det kan være, opnår man modvilje fremfor samarbejde og forbedring. Når man modsat roser en person, da vil denne person føle sig værdsat, og du vil her opnå samarbejde og forbedring. Alle mennesker, andre og dig selv, er følelsesmæssige skabninger, hvilket betyder, at vi handler ud fra vores følelser. Kritik frembringer følelser såsom uretfærdighed, modvilje og foragt. Ros frembringer følelser såsom selvtillid, tilfredshed, glæde og værdsættelse.
Kritik af andre gavner altså ikke din situation. Hvad tror du så, kritik af dig selv gør? Nemlig! Heller intet godt!
Hvad sker der, når du kritiserer dig selv? Når du kritiserer dig selv får du mindre selvtillid, mindre tiltro til egne evner og derved mindre motivation til at kunne skabe de ændringer og forbedringer i dit liv, som du drømmer om. Selv-kritik er en af de mest effektive glædes-dræbere. Ingen af os er perfekte, og har vi de kritiske briller på, så vil vi alle sammen kunne køre os selv ned i et negativt hul. Tag de realistiske briller på og acceptér, at du ikke er perfekt! Det er der alligevel ikke nogen af os mennesker, der er. Tag derefter de positive briller på og bemærk de facetter ved dig, som gør dig skøn, dejlig og til noget helt særligt. For du er unik, og er som ingen anden på hele denne jord. Det (og du!) er fantastisk.
Øv dig i at være mindre selv-kritisk: Prøv at stille dig foran spejlet og find tre ting ved dig selv, som du er glad for og mærk den behagelige effekt, det har på din krop og dit humør. Er man meget selv-kritisk, kan dette være en god øvelse at gøre dagligt.
At fokusere på det positive fremfor det negative kræver øvelse, da det jo netop er en indbygget mekanisme i hjernen at være kritisk. Men det er muligt at ændre hjernens nervebaner og tankemønstre. Det kræver tid og en aktiv indsats at være mere positiv i starten, men det vil efterhånden gøre dine “automatiske briller” mere positive.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

When you look yourself in the mirror, what do you see?
Do you admire your beautiful attributes?
Or do you immediately find all the things you want to change about yourself?

I know all about being self-critical and finding something on myself that I don’t like. But when I first start to focus on this “problem” it only makes it bigger and bigger. 
Being self-critical is something we all know. But criticism is rarely (never) a good thing. Criticizing others or yourself results in negative emotions, resentment and low self-esteem. But why are we so critical, then? 
Det er der faktisk en god grund til. Det er nemlig menneskeligt at bide mærke i det negative. Dette er rent faktisk en evolutionær overlevelsesmekanisme, der har hjulpet til vores overlevelse. Det var jo vigtigere at bemærke den farlige ulv fremfor den smukke blomst i skoven. Denne mekanisme er dog knap så hensigtsmæssig i dag, hvor vi sjældent står overfor en livstruende fare. Ikke desto mindre betyder det, at vi i dag må gøre en aktiv indsats for at vende vores tanker og fokus på noget mere positivt.
For that, there is a very good reason actually. It is human to take note of the negative. This is actually an evolutionary survival mechanism that has helped us to survive. It was more important to note the dangerous wolf rather than the beautiful flower in the forest. This mechanism is less appropriate today, though, since we rarely face a life-threatening danger. Nevertheless, this means that we must make an active effort to turn our thoughts and focus on something more positive.
What happens when you criticize other people? Generally, criticizing others will make that person feel accused and make him/her defensive. When you criticize others, whether it comes to a colleague’s work, a boyfriend’s lack of attention, or whatever it may be, the person obtains resentment rather than cooperation and improvement. When you, instead, praise someone that person will feel appreciated and you will achieve cooperation and improvement. All people, others and yourself, are emotional creatures, which means that we act on our feelings. Criticism produces emotions such as injustice, resentment, contempt. Praise produces emotions such as confidence, satisfaction, joy and appreciation.
Clearly, criticizing other people do not benefit your situation. What do you think criticism of yourself does? Exactly! Nothing good, either!
What happens when you criticize yourself? When you criticize yourself you feel less confidence, lower self-esteem, thus less motivation to create the changes and improvements in your life that you dream of. Self-critique is one of the most effective ‘happiness killers’. None of us are perfect and if we put on the critical glasses we will quickly be able to run ourselves down into a negative gap. Put on the realistic glasses and accept that you are not perfect! None of us is anyway. Then put on the positive glasses and note all the facets of yourself that makes you beautiful, lovely and special. You are unique and like no one else in the entire world. That (and you) is fantastic.
Practice being less critical: Stand in front of the mirror and find three things about yourself that you are happy about. Feel the pleasant effect it immediately has on your body and your mood. If you are very self-critical, this can be a good exercise to do every day for a while.
Focusing on the positive rather than on the negative takes practice, but the brain will gradually begin to create new neural pathways that will automatically make your “glasses” more positive.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram


RELATED POST

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *