Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
There are two kinds of happiness. Only one is healthy. – Happy Healthy

Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

There are two kinds of happiness. Only one is heal...

There are two kinds of happiness. Only one is healthy.

– Scroll down for English version –

I dette indlæg deler læge og ayurveda-ekspert, Charlotte Bech, hendes bedste glædestips og fortæller, hvad hun personligt selv gør for at holde sig glad i hverdagen. Charlotte gør os blandt andet klogere på, at der faktisk findes to slags glæde, og det er kun den ene, som bringer sundhed. God læselyst. 

Læs desuden mit andet interview med Charlotte samt hvem hun HER).
Hvad er glæde for dig? “Der er to slags glæde. Den ene er den, der kommer og går afhængigt af ydre omstændigheder. Den anden er den vedvarende og indre glæde. Den indre glæde er uafhængig af ydre påvirkninger, og den opstår indefra som en indre glæde, som altså ikke har noget at gøre med nogen ydre forhold. I forbindelse med sundhed handler det om den indre glæde. Den ydre glæde/den skiftende glæde har ikke den store effekt på sundheden, fx den glæde det er mig at sidde ved et veldækket bord. Den er overfladisk og har ikke noget med sundhed at gøre. Det er den anden, vi taler om i forhold til sundhed. Det handler om den dybe og vedvarende glæde. Hvis man fx bliver berømt på én dag ved at være med i paradise hotel, så kan man få en vis lykkefølelse, men det er den ydre, og den giver ikke sundhed. I forskning har man fundet ud af, at den indre glæde har påvirkning på vores dna og påvirker, hvilke gener der udtrykkes. Har man en meningsfyldt tilværelse og en glæde, der kommer indefra? Den indre/sunde glæde opleves, når man oplever mening med livet, gør noget godt for andre eller via meditation. Og det er den form for glæde, der giver mig den virkelige sundhed. Sundhedens glæde er den indre.”
Hvad gør du for at holde dig glad i hverdagen? “Tidligt i seng, får nok hvile, transcendental meditation, yoga, motion, sund kost, positive relationer og meningsfyldt arbejde.”
Hvornår føler du dig allermest glad? “Hele tiden. Stort set hele tiden. Men man ved, at der er en sammenhæng mellem, om man er udhvilet, og hvor glad man er. Man har lavet en undersøgelse over læger, der ikke har sovet nok, for at finde ud af, om de pga. søvnmangel laver flere fejl. Man har fundet ud af, at de faktisk ikke nødvendigvis laver flere fejl, men de bliver i dårligere humør og mister glæden. Man ved, at man får mere glæde ved at sove nok. Det kan man blandt andet måle ved serotonin, kroppens lykkehormon. Det er sådan, at serotonin dannes under en dyb, god, lang og tidlig søvn. Og det dannes også under transcendental meditation. Man kan altså selv danne sit eget lykkestof.”
Hvad er den største glædesdræber for dig? “Træthed! Det er det for alle mennesker. Træthed er vores værste fjende. Vores fjende nummer et med hensyn til glæden og sundheden. Vi har en tendens til at overhøre kroppens naturlige behov for søvn. Vi er derimod meget gode til at lytte til kroppens behov for mad. Er vi sultne, så spiser vi. Men vi er dårlige til at lytte til søvnen. Er vi trætte, så er vi dårlige til at få sovet. Vi drikker måske en kop kaffe. Og får vi ikke sovet nok, så bliver glæden komprimeret – den bliver ”cuttet short”. Og så kommer vi til at leve et gråt og trist liv. Får man derimod sovet nok og godt og mediteret, så vil ens fremtid og verden se lysere ud. Glæden bliver større, vores livsoplevelse bliver udvidet. Livets spektrum bliver større.”
Hvad er dit allerbedste glædes-tip? “Gå tidligt I seng. Stå tidligt op. Oplev det tidlige morgenlys – det giver nemlig også glæde, viser forskning. Men man skal endelig ikke stå tidligt op, hvis man ikke også er kommet tidligt i seng, for så kommer man til at mangle glæde. Det kræver, at man kommer tidligt i seng. Sol, lys, luft, vand – både indvendigt og udvendigt – giver alt sammen sundhed og glæde i krop og sind. Og transcendental meditation er et godt råd – det giver glæde hurtigt, typisk efter få dage for de fleste mennesker.”
Jeg synes, at det er tankevækkende, at der skelnes mellem to slags glæde, hvad angår sundhed. Og jeg synes godt, at man inderst inde godt kan mærke, hvad der er ægte glæde. Det er jo netop ikke øjebliksglæder som at få et par nye sko. Kærlighed, gode relationer, meningsfuld tilværelse, følelsen af at bidrage og gøre en forskel – ja, det er jo ægte og vedvarende glæde. Hvad gør dig oprigtigt og glad inderst inde?
Og ja, vi ved det godt – søvnen er vigtig, men her er endnu en god grund til at sove nok. Det gør os glade!
Læs desuden mit andet interview med Charlotte. Glæde betyder sundhed og er den allervigtigste sundhedsfaktor (læs HER).

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


ENGLISH

In this post doctor and ayurvedic expert, Charlotte Bech, shares her personal best happiness tips and lets us know what she does to keep herself happy in everyday life. Charlotte explains that there exists two kinds of happiness, and it is only one of them that brings health.

Read about my other interview with Charlotte and who is she is HERE.
What is happiness to you? “There are two kinds of happiness. One is depending on external circumstances. The other is the persistent and inner happiness. The inner happiness is independent of external influences, and it arises from within as an inner joy that has nothing to do with any external circumstances. Regarding health, it’s about the inner happiness. The outer happiness has no great impact on health, such as the kind of happiness it is to me to be seated at a beautifully set table. The outer happiness is superficial and has nothing to do with health. It is the second and inner happiness we are talking about in relation to health. It’s about the deep and lasting happiness. If, for instance, a person becomes famous in one day by being in a program like paradise hotel, that person can get a certain feeling of happiness, but it is the outer and exterior kind. And this kind do not bring happiness. In research it has been found that the inner happiness influences our dNA and affects which genes will be expressed. Do you have a meaningful life and a happiness coming from within? The inner and healthy happiness occurs when one experiences meaning of life, do something good for others or through meditation. And that’s the kind of happiness that brings real health. Healthy happiness is the interior. “
How do you keep yourself happy? “Early to bed, enough rest, transcendental meditation, yoga, exercise, healthy diet, positive relationships and meaningful work.”
When do you feel the most happy? “All the time. Pretty much all the time. But you know that there is a correlation between whether you are rested, and how happy you are. For instance, you have studied a group of doctors who have not slept enough, to find out whether they make more mistakes due sleep deprivation. We have found out that they actually do not necessarily make more mistakes, but they are in a worse mood and lack happiness. We know that you get happier by getting enough sleep. Among other things you can measure that by the level of serotonin, the body’s happiness hormone. It is such, that serotonin is produced during a deep, good, long and early sleep. Serotonin is also produced during transcendental meditation. This way you can actually create your own happiness. “
What is your greatest happiness killer? “Fatigue! It is for all people. Fatigue is our worst enemy. Our enemy number one in terms of happiness and health. We have a tendency to ignore the body’s natural need for sleep. However, we are very good at listening to the body’s need for food. Are we hungry? We eat. But we are bad at listening to our need for sleep. Are we tired? We might drink a cup of coffee instead of sleeping more. If we do not get enough sleep, happiness will be “cut short.” It will make us live a unhappy life. If you on the other hand get enough sleep and meditate your future and the whole world will look brighter, your happiness is greater, our your experience of life will be expanded. The range of life gets bigger. “
What is your best happiness tip? “Get in bed early. Wake up early. Experience the early morning light – research shows that it bring more happiness. But do not get up early if you have not gotten to bed early too. You need enough sleep otherwise you will miss out on happiness. Sun, light, air, water – inside and outside – all provide health and happiness in body and mind. And transcendental meditation is a very good advice – it brings happiness quickly, typically after a few days for most people. “
I think it is very interesting that there are two kinds of happiness when it comes to health. And I really believe that you are able to feel which is the real and inner kind of happiness. “Healthy happiness” is not just a moment like when you get a new pair of shoes. Love, good relationships, meaningful existence, the sense of contributing and making a difference in life – yes, that’s true and lasting joy. What makes you sincerely happy from deep inside?
And yes, we know it – sleep is important, but here’s another good reason to sleep enough. It simply makes us happy!
Read about my other interview with Charlotte. Happiness means health and is the most important factor (read it HERE).

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram


RELATED POST

  1. […] Læs desuden mit andet interview med Charlotte. Der findes to slags glæde – kun den ene er sund (læs HER). […]

  2. […] at anvende ghee efter en konsultation med Charlotte Bech (læs mine interviews med Charlotte HER og HER). Mit primære mål var at forbedre min fordøjelse, der havde det med at gå i stå, samt skabe […]

  3. […] om du er glad. Og her taler jeg om den ægte og vedvarende følelse af glæde (læs mere om denne HER). Tilstedeværelse/fravær af glæde er vores mest effektive måde at måle vores egen sundhed på. […]

  4. […] Read about my other interview with Charlotte. There exists two kinds of happiness, only one is healthy (read it HERE). […]

  5. […] der har skabt balance i mine hormoner og gjort mig sund fra top til tå. I dag er jeg nemlig ægte sund, jeg er “happy […]

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *