Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

Sabrina shares her best tips to cut down on social...

Sabrina shares her best tips to cut down on social media and digital usage, part 2/2

– Scroll down for English version –

Dette er anden og sidste del af mit interview med Sabrina, der har fjernet alle sine sociale medier og skåret kraftigt ned på sit digitale forbrug. Ændringerne har forøget hendes livskvalitet, lykke og selvværd i en sådan grad, at hun ikke kunne forestille sig at vende tilbage til hendes gamle vaner. I dag fortæller Sabrina om de særlige udfordringer, der har været omkring hendes valg, og hun giver her hendes bedste råd til os, der også ønsker at komme mere tilbage i nuet og livet og mindre bag skærmen.

Læs første del samt hvem Sabrina er HER.
Hvad har været den største udfordring ved ændringerne? “Det har været, og er stadig, lidt svært for mig at forstå andres behov for sociale medier og smartphones. Der er ikke noget værre end at være sammen med mennesker, der ikke kan lægge deres mobiler fra sig. I min verden er det som at sige, ”det er hyggeligt at være sammen med dig, men hvad der sker på min mobil er altså vigtigere og mere interessant end dig lige nu” – og er det virkelig tilfældet? Eller er vi bare blevet en del af et samfund, der har glemt at sætte pris på medmenneskelighed? Mange, specielt i tech-verdenen, snakker om at ”the Millennial generation will be the greatest to ever live”, og selvom det måske er rigtig i mange henseender (når det kommer til kreativitet, empowerment, engagement, drive for change), er det formegentlig også den mest narcissistiske og selvoptagede generation. Selfiet er blevet ”the expression of our generation”, og mange teknologier og sociale medier defineres ved dette begreb (selv Apple’s nye iPhone har en ”Selfie mode”). I mellemtiden ligger det implicit i navnet, at det kun handler om ”one self”. Det er på mange måder et antonym til medmenneskelighed, meningsfuld information og ofte egentlig ikke meget bedre end alle de ”betalte reklamer”, som sociale medier også kaster i hovedet på os. Zuckerberg siger selv, at den gennemsnitlige Facebook bruger bliver udsat for 1,700 news feed opdateringer per dag. Mit gæt ville være, at omkring 90% af dem er ligegyldige i form af meningsløse opdateringer eller reklamer. Dvs. over 1,500 ligegyldige beskeder hver dag. Ville du bruge tid på at læse 1,500 ligegyldige SMS’er eller e-mails hver dag?
Føler du dig nogensinde udelukket eller udenfor? Føler du, at du går glip af noget? “Aldrig. For hvad er det jeg går glip af? Hvad der er vigtigt for mig at vide, er jeg sikker på, at nogen nok skal fortælle mig. Jeg vil hellere have, at mine nærmeste ringer mig op i 10 minutter og opdaterer mig om deres liv, så vi kan snakke, grine eller græde sammen, end at jeg skal læse om det på Facebook og se det på Instagram. Hvis de ikke fortæller mig om det, er jeg sikker på, at det ikke er vigtigt. Det, der er vigtigt for mig, er i nuet, og det er også det mest interessante. Om jeg er sammen med en god veninde, går en tur i skoven, spiser lækker mad eller hygger mig på mit arbejde, så er der ikke noget vigtigere for mig end at nyde det, jeg er i gang med.”
Tror du, at du kommer til at bruge medierne igen/savner du det nogensinde? “Der, hvor jeg kan savne sociale medier, og hvor jeg har meget respekt for dem som værktøj, er, når det kommer til de 10% af opdateringerne, der faktisk ikke er ligegyldige. Hashtag-kampagner for ”social good”, som går viralt, såsom #BringBackOurGirls eller #theworldneedsmore, hvor UN indsamlede $700.000 på 3 måneder, er et godt eksempel. Men dette ser jeg nu alligevel, når jeg læser nyhederne. Gennem mit arbejde bruger jeg stadig sociale medier, da jeg har ansvaret for at udvikle nye marketingkampagner. Så jeg er ikke sluppet helt af med det – dog prøver vi at sikre, at det indhold, vi lægger ud, er meningsfuldt og kommer med et budskab, som f.eks. vores videokampagne ”I See You” hvor vi skabte opmærksomhed på, hvor vigtig øjenkontakt er. Udover det kunne jeg personligt ikke selv forstille mig at bruge dem igen nogensinde. Hvis det skete, bliver det i hvert fald med en mere mindful tilgang…”
Hvad er dine bedste råd, hvis man overvejer at skære ned eller helt fjerne sociale medier m.m.? “Lad være med at tænke så meget over det og bare gør det! Du vil ikke føle dig udenfor eller gå glip af noget. I hvert fald ikke af noget som er vigtigt for dig, din lykke og livsglæde. Hvis du beslutter dig for at gøre det, så giv det tid og vær tålmodig med dig selv. Brugen af social medier er mange gange en vane mere end et faktisk behov. Derfor kan det godt tage lidt tid at komme af med vanen at skulle tjekke din mobil, når du står op, eller når du venter på toget og keder dig. Koncentrer dig i stedet for om at se og snakke med de mennesker, der er omkring dig. Nyd hvor du er, hvad du laver og vær taknemmelig for livet og de muligheder, du er blevet givet.”
Tak for at dele din historie, Sabrina. Vi er mange, der kunne lære fra dog og burde gøre kunsten efter. Jeg vil i hvert fald prøve at være mere bevidst om at skrue ned for forbruget. For ja, for hvad går jeg overhovedet glip af..

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

This is the 2nd and last part of my interview with Sabrina. She shut down all social media and turned down her use of technology. The changes have increased her quality of life, happiness and self-esteem to such an extent that she now can not imagine ever turning back to her old habits. Today, Sabrina tells us about the challenges she has met plus gives us her best advice if you also want to get more present and less behind the screens.

Read first part and about Sabrina HERE.
What has been the biggest challenge? “It has been, and still is, a little hard for me to understand other people’s needs for social media and smartphones. There’s nothing worse than being with people who can not put their phones down. In my world it’s like saying, “It’s nice to be with you, but what happens on my mobile is so important and more interesting than you right now” – And is this really the case? Or have we just become a part of a community that has forgotten to appreciate humanity? Many, especially in the tech world, talk about “the Millennial generation will be the greatest to ever live”, and although it might be true in many aspects (when it comes to creativity, empowerment, commitment, drive for change), it is probably also the most narcissistic and self-absorbed generation, I think. The selfie was “the expression of our generation” and many technologies and social media is defined by this concept (just take a look at Apple’s new iPhone that has a “selfie mode” ). Meanwhile, it is implicit in the name, it is only about “one self”. It is in many ways an antonym for humanity, meaningful information and often not really much better than all the “paid advertisements” that social media also throws in our faces. Zuckerberg says that the average Facebook user is exposed to 1,700 news feed updates per day. My guess would be that about 90% of them are equally valid in the form of meaningless updates or advertisements. Ie over 1,500 unimportant messages every day. Would you take the time to read 1,500 unimportant text messages or e-mails every day?”
Do you ever feel excluded or feel like missing out? “Never. For what is it that I miss out on? Anything important for me to know, I am sure someone will tell me. I would rather have my closest friend and family to call me up in 10 minutes and update me about their lives, so we can talk, laugh or cry together, than I will have to read about it on Facebook and see it on Instagram. If they did not tell me about it, I am sure it is not that important anyway. What is important for me is in the presence, and that is also the most interesting. If I’m together with a good friend, going for a walk in the forest, eating delicious food or visiting me at my work, then there is nothing more important for me than enjoying what I am doing.”
Do you think you’ll ever return to social media again? “The point I can miss social media, and where I have much respect for them as a tool, is when it comes to the 10% of the updates that are in fact not unnecessary. Hashtag campaigns like  “Social Good”, which goes viral, such #BringBackOurGirls or #theworldneedsmore where UN collected $ 700,000 in three months, is a good example. But this I get to know about anyway, when I read the news. Through my work I still use social media when I have the responsibility to develop new marketing campaigns. So I not rid of it completely  – but we try to ensure that the content we put out is meaningful and comes with a message, for example. our video campaign “I See you” where we created attention to how important eye contact is. Besides that, I could personally not imagine using social media again ever. If that happened, it will certainly be with a more mindful approach … “
What is your best advice for those considering to shut down social media? “Do not think so much about it and just do it! You will not feel outside or miss anything. At least not anything that is important to you, your happiness and joy. If you decide to do it, give it time and be patient with yourself. The use of social media is often a habit more than an actual need. Therefore, it may take a while to get rid of the habit of checking your your phone first thing in the morning, while waiting for the train or when you’re bored. Concentrate and focus on being with people, talk to them and feel them. Enjoy where you are, what you’re doing and be grateful for life and the opportunities you have been given.”
Thanks for sharing your story, Sabrina. We are many who could learn from you and your experience. I will certainly try to be more conscious and turn down my use of technology. What will I even miss out on?

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram


RELATED POST

  1. […] Så kære du. Stjæler din smartphone og de sociale medier også nogle gange tid, glæde og selvværd? Har du også brug for at kigge dine digitale vaner lidt i sømmene? Vi lever alle i den samme teknologistyrede verden på godt og ondt, og derfor er vi alle også nødsaget til at forholde os til den. Sørg derfor også for at læse anden del af dette interview HER. […]

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *