Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
Happiness means health and is THE most important factor, says doctor Charlotte Bech – Happy Healthy

Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

Happiness means health and is THE most important f...

Happiness means health and is THE most important factor, says doctor Charlotte Bech

– Scroll down for English version –

Glæde betyder sundhed indenfor den indiske lægevidenskab ayurveda, vidste du godt det? Glæde er SÅ utrolig vigtigt for vores sundhed – faktisk det allervigtigste ifølge læge, Charlotte Bech. Læs med i dag og lær mere om, hvorfor glæde er SÅ sundt, og hvordan du faktisk kan bruge din glæde som et ’sundhedbarometer’.

Læs desuden mit andet interview med Charlotte. Der findes to slags glæde – kun den ene er sund (læs HER).

MØD CHARLOTTE BECH: Charlotte har valgt at integrere den årtusindgamle ayurveda-visdom med moderne lægevidenskab. Uddannet læge fra Københavns Universitet. Arbejdet i en årrække på Gentofte Amtssygehus, Rigshospitalet og som praktiserende læge. Hun har også arbejdet på Bristol Regional Hospital i Tennessee, USA som læge for gravide og fødende. Hun har gennem tre år undervist på lægestudiet ved Københavns Universitet. Charlotte Bech har desuden en bachelor og to masters i fysiologi og bevidsthed fra Maharishi University of Management i USA, hvor hun også har forsket og skrevet afhandling om behandling ud fra ayurvediske principper. Hun har også modtaget en doktorgrad fra Maharishi European University i Schweiz. Siden 2001 har Charlotte Bech drevet sin egen privatklinik i Gentofte, hvor patienter kommer til behandling ved at deltage i gruppemøder. Charlotte Bech arbejder desuden med undervisning og supervision af lægekolleger og andre behandlere i ayurveda-lægevisdom. Læse mere på www.charlottebech.dk.

Din tilgang til sundhed er moderne lægevidenskab kombineret med ayurveda. Hvordan kan det være? “Vi skal integrere det bedste fra to verdener. Vi har en avanceret moderne lægevidenskab, og samtidig har vi i Fjernøsten en gammel ”time-tested” visdom. Begge har meget værdifulde aspekter. Så jeg mener, at vi kan integrere det bedste fra to verdener. Og med det mener jeg, at vi kan opnå dels mere forebyggelse og dels en bedre livskvalitet.”
Hvad er ayurveda? “Ayurveda er verdens ældste lægevidenskab, som har været praktiseret i Indien i ti-tusinde vis af år via mundtlige traditioner, som er gået fra lære til elev og fra far til søn. Dog først for nylig, dvs. for 2-5000 år siden, er det blevet skrevet ned på palmeblade og senere på papir. Ayurveda er et omfattende sundhedssystem, som består af mange værker. Der er seks store værker og en række mindre værker, der hver især består af mange bind med flere hundrede sider. Så der er tale om en meget omfattende gammel sundhedsvidenskab. Det handler først og fremmest om forebyggelse, og det vigtigste princip er, at sundhed er det samme som glæde. Det er ayurvedas grundsten. Er man sund, så er man også glad. Hvis man er glad, så bliver man også nemmere sund end ellers. Og omvendt er man syg, så fører det til tristhed eller sygdom. Det er det allervigtigste grundprincip i ayurveda, og derfor synes jeg også, at dit navn ”HappyHealth” er rigtig godt!”
Hvad tilfører den vestlige lægevidenskab, som ayurveda ikke kan – og omvendt? “Det er et godt spørgsmål. Moderne lægevidenskab har metoder til præcis diagnostik. Moderne lægevidenskab har effektive behandlinger ved akutte sygdomme og alvorlige sygdomme, som virker hurtigt og effektivt. Behandlingerne, vi anvender, er videnskabeligt dokumenteret. Ayurvedas fordel er først og fremmest det forebyggende. Det er en ældgammel visdom omkring kost og livsstil, hvor man kan forebygge sygdomme og bevare sin ungdommelighed til langt op i årene og dermed få et længere liv. Det særlige ved ayurveda er ”sund fornuft”, som er sat i et system på en sådan måde, at det er enkelt både at forstå og bruge. Ayurveda er meget praktisk, holistisk, naturligt, og tager det hele menneske i betragtning. Administrerer man det korrekt, så er der ingen bivirkninger. En stor del af ayurvedas principper er også videnskabeligt dokumenteret, men naturligvis ikke ligeså grundigt som behandlingerne indenfor den moderne lægevidenskab, men den er der dog.”
I dine behandlinger indgår ofte meditation. Hvorfor er det godt at meditere? “Det er godt at meditere med transcendental meditation, fordi kroppen får en meget dyb og velgørende hvile. Hvile er den tilstand, hvor kroppen regenererer og reparerer på sig selv. Jo dybere hvile, jo dybere kan man regenerer, og med transcendental meditation kan man opnå en hvile, der er langt, langt dybere end selv den dybeste søvn. Dvs. at kroppen regenerer meget effektivt, og derfor virker transcendental meditation effektivt imod stress og alle stressrelaterede sygdomme såsom fx hjertekarsygdomme, astma, migræne, søvnproblemer og udbrændthed. Over 600 videnskabelige undersøgelser bekræfter den positive virkning af transcendental meditation.”
Kan meditation både helbrede og forebygge sygdomme? “Ja. Det kan det. Og det er vist, at transcendental meditation over tid eksempelvis kan normalisere blodtrykket og forbedre metabolisk syndrom, som er et forstadie til diabetes. Vi har også set en bedring af astma, migræne og søvnproblemer. Desuden virker meditation forebyggende, fordi den reducerer stress. Og vi ved, at stress er en årsagsfaktor eller forværrende faktor i omkring 80 procent af alle sygdomme.”
Hvor stor en rolle spiller glæde for sundheden? “Den allerstørste. Ifølge ayurveda er det det allervigtigste overhovedet. Det er faktisk sådan, at definitionen på sundhed er lig med glæde ifølge ayurveda. Det er det samme ord.”
Kan mangel på glæde lede til sygdomme? “Ja, det kan det godt, ifølge ayurveda. Det er blevet eftervist af den moderne lægevidenskab. En gren af den moderne lægevidenskab, der hedder psykoneuroimmunologi, viser netop alt det, vi snakker om nu; at der er en sammenhæng mellem psyken, nervesystemet og immunforsvaret. Fx kan man måle, at hvis man er ked af det, trist eller stresset, så svækker det ens immunforsvar, og så bliver man nemmere syg. I ayurveda har man vidst i årtusinder, at der er en sammenhæng mellem krop og psyke, og nu er der så oprettet en speciel gren af lægevidenskaben, der beskæftiger sig lige præcis med det emne, nemlig psykoneuroimmunologien.”
Tusind tak Charlotte for at dele din store sundhedsviden. Det har gjort et utrolig stort indtryk på mig, at glæde faktisk betyder sundhed indenfor den årtusindegamle indiske lægetradition. Jeg synes, at det er fantastisk, at man kan bruge sin glæde som et sundhedsbarometer. I dag er der SÅ mange meninger, holdninger, diæter, træningsmåder og hvad ved jeg, omkring den rette vej til sundhed – så mange, at man kan blive helt forvirret og tvivl, om man nu er rigtig sund… Men det kan altså være helt simpelt at måle: Er jeg glad – sådan rigtigt og grundlæggende glad? Jamen så er jeg også sund!
Hvad fik du ud af interviewet? 
Læs desuden mit andet interview med Charlotte. Der findes to slags glæde – kun den ene er sund (læs HER).

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

Happiness means health, according to the Indian medicine Ayurveda. Happiness is SO incredibly important to our health – in fact the most important factor according to doctor, Charlotte Bech. Today learn more about why happiness is SO healthy, and how you can actually use your happiness as a ‘health barometer’.

Read about my other interview with Charlotte. There exists two kinds of happiness, only one is healthy (read it HERE).

MEET CHARLOTTE: Charlotte has chosen to integrate the ancient Ayurvedic wisdom with modern medicine. She holds a MD from the University of Copenhagen. Charlotte Bech holds furthermore a bachelor and two masters in physiology and consciousness from the Maharishi University of Management in the United States, where she also did research and wrote a thesis on treatment based on Ayurvedic principles. She also received a doctorate from Maharishi European University in Switzerland. Since 2001, Charlotte Bech has her own private clinic in Gentofte. Charlotte Bech is also working with education and supervision of medical colleagues and other health care providers in Ayurvedic medical wisdom. Read more on www.charlottebech.dk.

How come you combine modern medicine with ayurveda? “We need to integrate the best of both worlds. We have an advanced modern medicine, while we in the Far East have a very old and time-tested wisdom. Both have very valuable aspects. So, I think that we can integrate the best of both worlds. and by that I mean that we can achieve partly more prevention and also a better quality of life. “
What is Ayurveda? “Ayurveda is the oldest medical science, which has been practiced in India for ten of thousands of years through oral traditions, which have gone from learning to student and from father to son. However, only recently, that is for 2-5000 years ago , it has been written down on palm leaves and later on paper. Ayurveda is a comprehensive health system consisting of many works. There are six major works and a number of smaller works, each consisting of many volumes of several hundred pages. There this is a very extensive and old health science. It is first and foremost about prevention, and the most important principle is that health means happiness. That is the foundation of Ayurveda. If you are healthy, you are happy too, and vice versa. If you’re happy you’ll more easily get healthy. and conversely, if you’re sick, it leads to sadness or illness. It is the most important basic principle of Ayurveda, which is why I think that your name “Happy Healthy” is really good!”
What adds the western medicine, which ayurveda can not – and vice versa? “It’s a good question. Modern medicine has methods for accurate diagnosis. Modern medicine has effective treatments for acute diseases and serious diseases which works quickly and efficiently. The treatments we use are scientifically proven. The advantage of Ayurveda is mainly preventive. It is an ancient wisdom about diet and lifestyle in which you can prevent disease and maintain youthfulness and thus get a longer life. The special feature of ayurveda is “common sense” in a way that it is both easy to understand and use. Ayurveda is very convenient, holistic, natural, and takes the whole person into account. If it is managed properly, there are no side effects. Much of the principles of Ayurveda are also scientifically documented, but of course not as thorough as the treatments in modern medicine, but it is, however.”
You often use meditation in your treatments? How come? “It is good to meditate with transcendental meditation, because the body will have a very profound and beneficial rest. Rest is the condition where the body regenerate and repair themselves. The deeper the rest, the deeper you can regenerate, and transcendental meditation gives a rest that is far, far deeper than even the deepest sleep. This means that the body regenerate very efficiently and therefore transcendental meditation works effectively against stress and all stress related diseases such as heart disease, asthma, migraines, sleep problems and burnout. Over 600 scientific studies confirm the positive effects of transcendental meditation.”
Does meditation both cure and prevent diseases? “Yes. It can. And it is shown how transcendental meditation over time, for example, normalizes the blood pressure and improves the metabolic syndrome, which is a precursor to diabetes. We have also seen an improvement of asthma, migraine and sleep disorders. In addition, meditation acts preventative because it reduces stress. And we know that stress is a causative factor or aggravating factor in about 80 percent of all diseases.”
How important is the role of happiness when it comes to health? “The biggest! According to Ayurveda, it’s the most important of all. The fact that the definition of health equals happiness, according to ayurveda. It is simply the same word.”
Can lack of happiness lead to disease? “Yes, well according to Ayurveda. This has been proven by modern medicine too. A branch of modern medicine, called psycho-neuro-immunology, shows just everything that we’re talking about now, that there is a correlation between the psyche, nervous system and the immune system. For example, one can measure, that if you are sad, sad or stressed, the immune system is weakened and then you’ll more easily become ill. In ayurveda it has been known for millennia that there is a correlation between the body and psyche, and now there is a special branch of medicine that deals exactly with this topic, namely psycho-neuro-immunology.”
Thank you Charlotte for sharing your great health knowledge. It has made an incredible impression on me that happiness actually means health according to Ayurveda. I think it’s great that we can use our happiness as a health barometer. Today there are SO many opinions, diets and training advices about the right path to health  – so many that your easily get quite confused about how to become healthy… But according to Charlotte it’s quite easy to ‘measure’ your happiness: Am I happy – really and fundamentally happy? Well, then I’m healthy too.
What did you get out of the interview?
Read about my other interview with Charlotte. There exists two kinds of happiness, only one is healthy (read it HERE).

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram


RELATED POST

  1. […] Læs desuden mit andet interview med Charlotte. Glæde betyder sundhed og er den allervigtigste sundhedsfaktor (læs HER). […]

  2. […] Når du fjerner nydelse, skaber du stress i din krop, og du fjerner dig selv fra at lytte til dine reelle behov, som kan medføre, at du spiser for lidt/for meget/forkert osv. Derudover, hvis du fjerner nydelse, så fjerner du også glæde. Glæde ER sundhed (læs mere om dette HER) […]

  3. […] at anvende ghee efter en konsultation med Charlotte Bech (læs mine interviews med Charlotte HER og HER). Mit primære mål var at forbedre min fordøjelse, der havde det med at gå i stå, samt […]

  4. […] Læs desuden mit andet interview med Charlotte samt hvem hun HER). […]

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *