Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

Sabrina shut down all her social media and has nev...

Sabrina shut down all her social media and has never felt better, part 1/2

– Scroll down for English version –

Hvordan påvirker teknologien og alle de sociale medier dig? Jeg selv befinder mig i et ægte “kærligheds/had” forhold med min smartphone og alle dens app. På den ene side elsker jeg at bruge den (og gør det utrolig ofte), og på den anden side forbander jeg al den tid, jeg kan bruge (og spilde) i det digitale univers. Kunne du forestille dig at “trække stikket” og skrue ned for dit digitale forbrug og lukke dine sociale medier? Det har min seje veninde, Sabrina, gjort. Hør i dag hvorfor, og hvad det har medført i hendes liv. Jeg lover Jer, at dette er utrolig inspirerende og lærerig læsning.


MØD SABRINA: Sabrina bor med sin kæreste i Shoreditch, London. Hun arbejder som CCO for Kovert Designs, der er et ‘research og design house’ dedikeret til at udforske forholdet mellem mennesker og teknologi. Til dagligt har hun ansvaret for salg, marketing, partnerships og har blandt andet også stået for projektet “I see you”. Sabrina har tidligere arbejdet i New York og er uddannet HA(jur.). I 2014 valgte hun at flytte til London og arbejde med tech startups, hvor hun efter en kort periode hos Rainmaking Loft og Venture Scout fandt sit drømmejob hos Kovert Designs.

Hvilke ændringer har du foretaget dig omkring din brug af sociale medier og teknologi? “Da jeg fandt ud af, hvilken negativ indflydelse sociale medier og teknologi havde på mit liv, besluttede jeg at lukke mine sociale medieprofiler og bruge teknologi mindre for at ”reconnecte” med mig selv, mine venner, familie – og især livet. Jeg lukkede mine profiler på diverse sociale medier og slettede applikationer fra mobil og laptop. Jeg har dog beholdt Facebook, fordi det er et godt værktøj til at holde kontakt med venner og familie, nu hvor jeg bor i udlandet. Derudover kontrollerer jeg generelt mit mobil forbrug via applikationen ”moment”. Jeg forsøger at holde mig under halvanden time hver dag, hvilket stort set udelukkende er i forbindelse med mit arbejde. Mit soveværelse er også blevet et mobilfrit område. Jeg tager aldrig min mobil med i seng eller tjekker den som det første om morgenen. Jeg forsøger på bedste vis dagligt at holde en time fri for teknologi på hver side af døgnet. Dvs. ingen mobil eller computer, en time inden jeg skal sove, eller en time efter jeg er stået op.”
Hvad fik dig til at foretage disse ændringer? “Gennem mit arbejde var jeg sammen med 30 “high-powered” entreprenører og CEO’s i Marrakesh på en ”digital detox”. Vi var alle vant til at være ”wired in” hele dagen på mobil og computer, men vi skulle bo i ørkenen uden teknologi og elektricitet i tre døgn. Formålet var at udforske, hvilken indflydelse det ville have på os at tage en pause fra alt det. I de tre dage, jeg var i ørkenen på digital detox, mærkede jeg stor forandring både i krop og sind. Jeg følte mig enormt glad, befriet, afslappet og meget mere som mig selv. Der var et stort positivt flow i mine tanker, da jeg pludselig havde tid til at reflektere og perspektivere over dybere ting i livet. Jeg var tilstede i mine samtaler og fokuseret. Jeg var så meget i nuet og havde det så godt, hvor jeg var. Da det kom til, at vi fik vores smartphones tilbage var det sidste, jeg havde lyst til, at tænde den. Der gik omkring en dag, efter jeg fik den tilbage, før jeg tændte den og havde faktisk stadig ikke lyst. Jeg vidste, at ligeså snart jeg tændte den, ville det flyve ind med e-mails, beskeder, nyheder og sociale medie-notifikationer. I det store perspektiv virkede det ikke vigtigt for mig. Jeg var kommet direkte fra en oplevelse, som havde tilladt mig at reflektere og filosofere over mange af livets store aspekter med nogle af de mest imponerende mennesker, og så virker det ret ligegyldigt at bruge tid på at se fjolle-videoer, selfies, invitationer til natklubåbninger, politiske postulater uden hold i, og hvad der ellers florerer. Hvor jeg var, og hvem jeg var sammen med i nuet, var langt vigtigere. Det føltes meget bedre at være til stede og sætte pris på de små ting, der skete omkring mig, end at skulle tage stilling til de nyheder, der ville komme ind på min mobil.
Inden jeg tændte min mobil, stillede jeg mig selv spørgsmålet, hvorfor jeg har disse sociale medieprofiler, og hvordan bidrager de positivt til mit liv? Her gik det hurtigt op for mig, at jeg intet positivt argument havde. Tværtimod følte jeg, at det stjal energi, tid og tanker. ”Hvilket billede skal jeg uploade? Hvad skal jeg skrive? Hvorfor har han liked den video? Hvor mange mon liker min nyhedsopdatering? Skal jeg skifte profilbillede? Hvilket signal sender det, hvis jeg liker denne her dokumentar?” osv. Tusinder af tanker og massere af energi på helt ligegyldig information og spørgsmål, som på ingen måde bidragede positivt til, hvad jeg lavede, eller hvordan jeg havde det.
Derfor var det i sidste ende et ret nemt valg for mig at slette mine profiler og applikationer. Hvis det ikke bidragede positivt til mit liv, men tværtimod havde den modsatte effekt, hvorfor skulle jeg så fortsætte?”
Hvilken effekt har det haft på dig og dit liv? “Det har været en kæmpe befrielse og kun øget min lykke, energi og glæde til livet. Jeg føler sociale medier er et sort hul for tid og energi, som er de to vigtigste og mest kostbare ressourcer i vores liv. Meget af den information, der eksisterer på de sociale medier, finder jeg falsk, da du kun ser det halve billede. Det er svært at give mere en 10-20% af sit sande jeg, når man kun kan poste billeder og korte sætninger. Hertil er der hele selfie-debatten, hvor man gør sit bedste for at se godt ud for at signalere til sin omverden, at man er glad og har det sjovt, selvom det ikke nødvendigvis er tilfældet. Jeg fortrækker menneskelig kontakt; at snakke med dem jeg holder af ansigt til ansigt og være tilstede i nuet sammen med dem. At lytte, læse deres kropssprog og føle kemien, kontakten og næstekærligheden. Mennesker er livsbekræftende og en stor del af, hvorfor jeg lever.
De vigtigste nyheder, både gode og dårlige, får jeg altid, når jeg mødes med folk eller gennem et telefonopkald, og jeg vil ikke have det anderledes. Jeg kan ikke være der for dem, mærke dem og dele deres glæde eller sorg gennem en besked, men det kan jeg, når jeg ser dem eller snakker med dem. Jeg tror, at mange frygter at gå glip af vigtige nyheder og events, FOMO som man kalder det, men ”at the end of the day”, skal du nok få at vide, hvad der er vigtigt for dig at vide. At jeg ikke længere bliver forstyrret af min mobil og sociale medier gør, at min evne til at fokusere og koncentrere mig er vokset. Jeg er til stede, og mine tanker driver ikke væk. Jeg sover meget bedre, er afslappet og rolig. Jeg har mere tid til mig selv og sætter langt mere pris på de små ting, der sker omkring mig.
Min livsglæde er tydeligt forøget, og det giver kun god mening. Jeg synes, at mit liv omkring mig er fantastisk, og jeg elsker det. Jeg blev forblændet og opslugt af min smartphone og al den ligegyldige aktivitet og information, den forstyrrerede mig med, at jeg glemte at lægge mærke til det.”
Hvad har været det allerbedste ved dine ændringer? “At min tankegang har ændret sig. Negative tanker om kropsidealer, livstil og madvaner er forsvundet, og det har givet mig frihed og plads til at fylde mine hverdag op med en masse positive tanker som drømme, håb og næstekærlighed.”
Af hjertet tak Sabrina for at du ville dele dine tanker og oplevelse med os. Det har været utrolig lærerigt og inspirerende at lytte til dit store livskendskab og erfaring. Jeg vil bestemt prøve at følge nogle af dine råd, blive mere til stede og opleve nuet “live” her og nu – ikke kun gennem en skærm.
Så kære du. Stjæler din smartphone og de sociale medier også nogle gange tid, glæde og selvværd? Har du også brug for at kigge dine digitale vaner lidt i sømmene? Vi lever alle i den samme teknologistyrede verden på godt og ondt, og derfor er vi alle også nødsaget til at forholde os til den. Sørg derfor også for at læse anden del af dette interview HER.
HUSK. Følg med på fredag, hvor anden del af mit interview med Sabrina kommer på bloggen. Den anden og sidste del handler om Sabrinas største udfordringer ved at stoppe, om hun nogensinde føler sig udenfor, og om hun kommer til at bruge de sociale medier igen. Derudover får du hendes bedste råd til, hvis du selv overvejer at lukke eller skære ned på dine sociale medie-profiler.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

How do technology and social medias affect you? I find myself in a real “love/hate” relationship with my smartphone and all its apps. On the one hand I love to use it (and do it very often), but on the other hand I curse all the time I sometimes end up spending (and wasting) in the digital universe. Could you imagine turning down your use of technology and shut down social medias? My super cool friend, Sabrina, has done that. Read today about why, and how it has affected her life. I promise you this is super inspiring reading.


MEET SABRINA: Sabrina lives with her boyfriend in Shoreditch, London. She works as CCO for Kovert Designs, a ‘research and design house’ dedicated to exploring the relationship between people and technology. On a daily basis, she is responsible for sales, marketing, partnerships and has also been responsible for the project “I see you”. Sabrina has previously worked in New York and graduated HA (jur.). In 2014 she decided to move to London and work with tech startups, where she after a short period of Rainmaking Loft and Venture Scout found her dream job at Kovert Designs.

What changes have you done about your use of social media and technology? “When I found out what negative impact social media and technology had on my life, I decided to close my social media profiles and use technology less to “reconnect” with myself, my friends, family – and especially life. I closed my profiles on various social media and deleted applications from mobile and laptop. I have kept Facebook because it’s a good tool to keep in touch with friends and family, now that I live abroad. In addition, I keep an eye on my mobile consumption via the application “moment”. I try to keep my use under half an hour each day, which almost exclusively is during my work. My bedroom is also a mobile-free zone. I never take my phone into bed or check it as the first in the morning. I try as best every day to keep one hour free from technology on each side of the clock. That means no mobile or computer, one hour before going to sleep, or an hour after I get up. “
What prompted you to make these changes? “Through my work I was with 30” high-powered “entrepreneurs and CEO’s in Marrakesh on a” digital detox “. We were all used to being “wired in “all day on the phone and computer, but we had to stay in the desert without technology and electricity for three whole days. The purpose was to explore the impact it would have on us to take a break from all that. In those three days in the desert during the digital detox, I felt a great change both in body and mind. I felt enormously happy, relieved, relaxed and more like myself. There was a big positive flow in my thoughts when I suddenly had time to reflect and put into perspective the deeper things in life. I was completely present in my conversations and I was focused. I was so much ‘in the moment’ and felt so good exactly where I was. When it came to the day we got our smartphones back the last thing I wanted was to turn it on actually. It took about one day after I got it back from the trip before I turned it on and actually I still did not feel like wanting to. I knew as soon as I turned it on, it would fly in with e-mails, messages, news and social media notifications. In the big picture, it did not seem important to me. I had just come directly from an experience that had allowed me to reflect and philosophize about many of life’s big issues with some of the most impressive people, and then it seemed ridiculous to take the time to look at silly videos, selfies, nightclub invitations, political postulates  and whatever else around. Where I was and who I was in that moment, was far more important. It feels much better to be present and appreciate the little things that happened around me, than having to deal with the news that would come into my phone.
Before I turned on my phone, I asked myself the question why I have these social media profiles, and how they contribute positively to my life? Here I quickly realized that I had no positive argument at all. On the contrary, I felt that it stole energy, time and thoughts. “What image should I upload? What should I write? Why has he liked the video? How many will like my new update? Should I change the profile picture? What message does it give if I like this post?” etc. Thousands of thoughts and plenty of energy used on completely trivial information and questions, which in no way contributed positively to what I was doing or how I felt.
Therefore, it was ultimately a fairly easy choice for me to clear my profiles and applications. If it did not contribute positively to my life, but instead had the opposite effect, why should I continue? “
What effect has it had on you and your life? “It’s been a huge relief and has only increased my happiness, energy and joy for life. I feel social media is a black hole of time and energy, which are the two most important and precious resources in our lives. Much of the information, existing on the social media, I find false, because you only see half the picture. It is difficult to give more than 10-20% of your true self when you only can post pictures and short sentences. In addition, there is the whole selfie debate about trying to look good and happy, although it’s not necessarily the case. I prefer human contact, to talk face to face and to be present in the moment with them allowing myself to be able to listen, read their body language and feel the chemistry. Being together with people is a large part of why I live.
The most important news, both good and bad, I always get when I meet up with people or through a phone call, and I will not have it otherwise. I can not be there for them, feel them or share their joy or sadness through a message, but I can when I see them or talk to them. I think that many fear to miss out on important news and events, FOMO as you call it, but at the end of the day you will most likely get to know what is important for you to know anyway. That I’m no longer disturbed by my phone and social media means that my ability to focus and concentrate has grown. I am present and my thoughts does not drift away. I sleep much better, I am relaxed and calm. I have more time for myself and I am far more appreciative of the little things that happen around me.
My cheerfulness has clearly increased, and it only makes good sense. I think that my life around me is fantastic and I love it. I was dazzled and engrossed in my smartphone and all the unimportant activity and information disturbed me so much that I forgot to notice it. “
What has been the very best of your changes? “That my thinking has changed. Negative thoughts about body ideals, lifestyle and food habits have disappeared and it has given me the freedom and space to fill my life with a lot of positive thoughts like dreams, hope and charity.”
Thank you Sabrina for sharing your thoughts and experience with us. It has been incredibly thought provoking and inspiring. I will certainly try to follow some of your advice and to be more present and in the moment.
So, dear you. Does your phone and social media also steal your time, happiness and self-esteem too much sometimes? Do you also need to look through your digital habits a little? We all live in the same technology-driven world for better and for worse and thus we must all learn to deal with it in a healthy way too. Therefore, make sure also to read the second part of this interview HERE.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram 


RELATED POST

  1. […] Læs første del samt hvem Sabrina er HER. […]

  2. […] more on how technology also can be used to promote presence, calmness and happiness.  My friend, Sabrina, has just launched a new product in this “new direction”. The product, called ZENTA, is […]

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *