Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/happyhealthy.dk/public_html/wp-content/themes/artmag/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
Instagrammer @fitbysophy shares her best happiness tips – Happy Healthy

Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

Instagrammer @fitbysophy shares her best happiness...

Instagrammer @fitbysophy shares her best happiness tips

– Scroll down for English version –

Instagrammeren bag @fitbysophy, Sofie, deler i dag hendes bedste glædesråd. Personligt har jeg fulgt hendes profil længe, da hun har sådan en skøn og utrolig befriende og realistisk tilgang til sundhed. TAK for du deler den med os, Sofie!


MØD SOFIE: Sofie instagrammer, som @fitbysophy, om alt fra kage til kettlebells. Det er vigtigt for Sofie at vise, hvordan sundhed kan tage mange former – det er ikke kun træning og grøn mad. Fokus skal væk fra kroppens udseende. I stedet træner Sofie for at få en stærk krop og et endnu stærkere sind, der holder gennem livets op- og nedture. Det er for Sofie essensen af en sund livsstil. Sofie har over 10.000 følgere, og dét kan jeg godt forstå! I burde bestemt tage et smut forbi hendes profil – kan i gøre HER.

Hvad er glæde for dig? “Glæde, for mig, er mange ting. Jeg er glad, når jeg har folk omkring mig, som jeg elsker, og som får mig til at grine. Jeg kan føle mig så glad på en grå tirsdag aften på sofaen foran fjernsynet med kæresten, sammen med alle veninderne i byen eller omgivet af hele min familie. Det er lige så vigtigt for mig at have ambitioner og stræbe efter at nå dem – både på arbejdet og i min træning. Det gør mig glad, når jeg er god til det, jeg gør. Det betyder også, at jeg til tider kan få rigtig travlt, fordi jeg vil nå det hele – og være god til det hele! Derfor er nøgleordet i min hverdag balance. Jeg skal huske at mærke efter i hverdagen og være taknemmelig for alt det, jeg allerede har nået – det gør mig glad!”
Hvad gør du for at holde dig glad i hverdagen? “Det er de små ting, der gør mig glad i hverdagen. Et kompliment, en god træning, når jeg får ryddet op eller får afleveret et godt stykke arbejde. Det er den form for overskud, der gør mig glad. Når det er sagt, så stræber jeg ikke efter at opleve glæde hver dag. Jeg har det helt okay med også at have off-dage, hvor det hele er lidt træls. Det gør mig ikke ked af det. Tværtimod gør det mig endnu mere glad på de gode dage, hvor jeg får nået mine mål og har overskud.”
Hvornår føler du dig allermest glad? “Jeg føler mig allermest glad, når jeg rejser. Jeg bruger alle mine penge på at rejse og har været på alle kontinenterne. Rejser skaber minder og udvider min horisont, så jeg kan blive endnu mere taknemmelig, for det gør jeg. Ude godt – men hjemme bedst. Derudover føler jeg mig allermest glad, når min krop er i balance. Når jeg fylder den med god mad og får trænet og passet den. Bare mit hoved også følger med i processen – så er jeg en glad pige!”
Hvad er den største glædesdræber for dig? “Jeg er så privilegeret ikke at have oplevet en stor sorg endnu. Jeg ved, den kommer en dag, men det gør mig godt nok lidt urolig, at jeg ikke aner, hvordan jeg skal håndtere den. Det er uden tvivl en af livets helt store glædesdræbere! Hvis jeg i stedet vender blikket på de små dræbere i hverdagen, så er det, når jeg sætter mine forventninger for højt til mig selv. Jeg hader ikke at leve op til mine egne forventninger. Det kan fx være, hvis min krop ikke er, som jeg vil have den, hvis jeg ikke får en god karakter, eller hvis jeg for 3. aften i træk spiser havregryn til aftensmad, fordi jeg ikke får lavet mad. De forventninger kan godt dræbe min glæde, og derfor arbejder jeg også på ikke at være så hård mod mig selv.”
Hvad er dit allerbedste glædes-tip? “Vær taknemmelig for det du har omkring dig og det, du allerede har opnået. Vi har så travlt med at sætte nye mål – vi skal tjene mere, træne mere, spise sundere. Jeg øver mig stadig i at blive bedre til at værdsætte præcis dér, hvor jeg er lige nu.”
Tak Sofie, for din inspirerende tilgang til sundhed. Jeg tror, at vi særligt i vores samfund allesammen kan blive bedre til at værdsætte nuet og ikke hele tiden stræbe efter mere. Lykke er ikke målet – men det er vejen derhen.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

Sofie, more known as @fitbysophy on Instagram, shares with us her best happiness tips. Personally, I’ve followed her Instagram profile for a long time. She has such a wonderful and incredibly liberating and realistic approach to health. THANK YOU for sharing it with us, Sofie!


MEET SOFIE: Sofie is the ‘instagrammer’ known as @fitbysophy, about everything from cake to kettlebells. It is important to Sophie to show how health can take many forms – it’s not just about training and green food. Focus should not be on the body’s appearance. Instead, Sofie works out to get a strong body and an even stronger mind that stands through life’s ups and downs. That is, to Sofie, the essence of a healthy lifestyle. Sofie has over 10,000 followers, and I understand why. You should definitely take a look at her profile HERE.

What is happiness to you? “I think happiness is many things. I am happy when I have people around me who I love and who makes me laugh. I feel happy on a gray Tuesday evening on the couch watching television with my boyfriend,together with all my friends or surrounded by my whole family. It is also important to me to have ambitions and strive to achieve them – both at work and in my training. It makes me happy when I’m good at it. It also means that I sometimes get really busy, because I want to do it all – and to be good at it all! That is why the key word in my everyday life is balance. I have to feel and be grateful for all that I have already achieved – that makes me happy! “
How do you stay happy in your everyday life? “It’s the little things that make me happy in everyday life. A compliment, a good workout, when I get cleaned up or hand in a good job. Those things make me happy. When that being said I do not strive for happiness every day. I’m totally okay with also having off-days and when it all feels not so good. It does not make me sad. On the contrary, it makes me even more happy on the good days.”
When do you feel the most happy? “I feel the happiest when I travel. I spend all my money on traveling and have been on all continents. Travel creates memories and expand my horizons, so I can be even more grateful, when I return. Out is good but home is best. In addition, I feel happiest when my body is in balance. When I fill it up with good food, work outs and care for it. I just need my head to be in the process too – then I am a happy girl! “
What is your greatest happiness killer? “I am very privileged to not have experienced a great sadness yet. I know the day will come, but it makes me feel uncomfortable to know that I have no idea how to handle it. It is without doubt one of life greatest happiness killers! If I instead turn my attention to the little happiness killers in every day, it is when I set my expectations too high for myself. I hate not to live up to my own expectations. For example, if my body is not like I want it, if I do not get a good grade, or if I for the third night in a row eats oatmeal for dinner. High expectations can kill my joy, therefore I am working on not to be so hard on myself. “
What is your best happiness advice? “Be grateful for what you have around you and what you have already achieved. We are so busy setting new goals – we must make more money, exercise more, eat healthier… I still practice to be better at appreciating exactly where I am right now. “
Thank you Sofie, for your inspiring approach to health. I think we all could benefit from getting better at appreciating the present moment and not constantly strive for more. Happiness should not be the goal – it is the road.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram


RELATED POST

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *