Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

Chris MacDonald shares how he stays happy. Happine...

Chris MacDonald shares how he stays happy. Happiness is a symptom, he says

– Scroll down for English version –

Jeg har mødtes med Chris MacDonald til en tankevækkende og lærerig snak om glæde, samt hvad han selv gør for at holde sig glad i hverdagen. Chris mener, at glæde et positivt symptom, der afspejler ens daglige handlinger. Vi er alle mennesker, homo sapiens, som ikke er skabt til at være glade. Vi er skabt til at overleve… Vi bliver nødt til at skrue ned for forventningerne og lære at være komfortable med ikke at være glade hele tiden. God læselyst!

Jeg har tidligere været ude at interviewe Chris MacDonald omkring trivsel. Kan du læse mere om HER.)

Mød Chris MacDonald: Chris er født og opvokset i USA, men han har været i Danmark i mere end et årti. Chris er uddannet kandidat i human fysiologi fra Københavns Universitet, foredragsholder og kendt fra diverse Tv-programmer på DR1. Læs mere her: www.chrismacdonald.dk.

Hvad er glæde for dig? ”Jeg tænker, at glæde ikke er andet end et symptom og en del af vores indbyggede GPS-system. Glæde er lig med et positivt symptom. Symptomer er resultater af vores daglige handlinger, og for mig er glæde et resultat, ligesom trivsel er det. Og det hjælper mig til at prioritere og også til at acceptere, når jeg ikke er glad. Jeg har ingen forventninger om, at jeg skal være glad hele dagen eller 365 gange om året, fordi glæde burde være der, når der er et solidt match mellem de vigtigste behov, vi har som homo sapiens, og mine handlinger. Det er umuligt, at man hele tiden er i en situation, hvor der er match mellem ens behov, og hvad der bliver indfriet i løbet af en dag. Derfor vil jeg som homo sapiens også være komfortabel med min skygge, og jeg er blevet mindre bekymret og mindre ukomfortabel ved ikke at være glad hele tiden. Jeg tror, at det er nødvendigt at opleve mangel på glæde for netop at kunne mærke glæden. Det vil mange filosoffer argumenterer for. ”If you never experience loss, you will never experience gain.” Vi har også i vores verden i dag en utrolig adgang til symptombehandling. Når jeg sætter mig ned med netflix, er jeg så glad? Ja, men er det den rigtige vare? Når jeg drikker tre glas vin, da mærker jeg, at noget sker i mig, men er det den rigtige glæde? Glæde er et symptom, og når jeg mærker det, så vil jeg gerne reflektere på hvorfor. For mig er glæde, når jeg er i stand til at handle i overensstemmelse med mine værdier, der både giver mig selv og andre værdi.”
Hvad gør du for at holde dig glad i din hverdag? ”Jeg er meget optaget af det her med værdier og bruger tid hver dag, ca. 10-15 minutter, hvor jeg simpelthen gennemgår mine værdier. Jeg kigger på, hvordan det gik i går med mine handlinger? Og hvordan det ser ud i dag med mine udfordringer for at få mine værdier til at matche mine handlinger? Hvis jeg ikke gør dette, så er jeg uden et kompas, og så kan jeg ende i en situation, hvor jeg hele tiden skal søge glæden i stedet for, at den bliver et direkte resultat af et større formål, som jeg arbejder hen imod, og hvor glæden kommer som et positivt symptom.”
Hvad er dit bedste glædestip? ”Gennem refleksion skal du finde ud af, hvad der er meningsfuldt for dig set i forhold til dine egentlige behov som homo sapiens. Og sørg for at sætte tid af til at kunne gennemføre tilstrækkelig nok handlinger i forhold til disse behov og dine værdier. Vi er et væsen, som fra natures side, ikke er skabt til at skulle være glade. Vi er skabt til at mærke glæde, når vi gør noget, der øger vores odds for at overleve. Når en person køber en stor cupcake, vil den person nok fortælle, at det er fordi, at han godt kan lide chokolade, men det er blot den perifere grund. Den absolutte grund, til vi føler glæde ved at spise, er, at vi biologisk er designet til at spise for at overleve.”
Jeg syntes, at det var meget åbenbarende for mig at opfatte glæde som et positivt symptom.  Jeg kunne i hvert fald godt drage nytte af at reflektere over, hvordan mine daglige handlinger fører til mere eller mindre glæde. I sidste ende er det jo én selv, der skaber sin egen glæde. Den kommer ikke automatisk ind ad døren af sig selv… Derfor er det SÅ vigtigt, at vi er bevidste omkring, hvordan vi selv øger vores egen glæde.
Hvilke af dine daglige handlinger stemmer overens med dine behov, værdier og gør dig glad? Hvilke gør det modsatte?
Jeg ville blive glad for at høre i kommentarfeltet, hvad du fik ud af interviewet.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

I’ve talked to Chris MacDonald about happiness, and today he shares to how he keeps himself happy in everyday life. Chris believes that happiness is a positive symptom that reflects one’s daily actions. We are all humans, homo sapiens, which are not created to be happy. We are created to survive. Therefore, we must turn down our expectations and we must learn to be comfortable with not being happy all the time. (I have already made another interview with Chris MacDonald about wellbeing. Read about it HERE.)


MEET CHRIS MACDONALD: Chris was born and raised in America, but he has been in Denmark for more than a decade. Chris holds a Master in Human Physiology from the University of Copenhagen, he is a lecturer and known from various TV programs on the Danish channel DR1. Read more about Chris here: www.chrismacdonald.dk.

What is happiness to you? “I think that happiness only is a symptom and a part of our own inner “GPS system”. Being happy is a positive symptom. Symptoms are the result of our daily actions, and to me happiness is a result, just as well-being is. That recognition helps me to prioritize and also to accept the moments I am not happy. I have no expectation that I should be happy every day or 365 times a year, because happiness occurs when there is a solid match between our main needs as homo sapiens and my actions. It is impossible that you constantly are in a situation with a match between your needs, and what happens during that day. Therefore, I want to, as a homo sapiens, to be comfortable with my shadow too and thereby be less concerned and less uncomfortable with not being happy all the time. Just like we must I think that it is necessary to experience lack of pleasure in order to be able to feel joy. Many philosophers would agree with this: “If you never experience loss, you will never experience gain”. Today we also have an incredible access to symptomatic treatment. When I sit down with Netflix, am I happy? Yes, but is it the true happiness? When I drink three glasses of wine I feel that something happens to me, but is it real happiness? Happiness is a symptom, and when I feel it, I would like to reflect on why. To me happiness is when I am able to act in accordance with my values. “
How do you do keep yourself happy? “I am very concerned about the importance of my values and I spend time each day, approximately 10-15 minutes, where I go through my values. I’m looking at how it went yesterday with my actions. And how it looks today with my challenges to get my values to match my actions. If I do not do this, then I am without a compass, and then I end up in a situation where I have to continually seek pleasure rather than it is a direct result of a greater purpose, that I work towards, and where the happiness occurs as a positive symptom. “
What is your best happiness advice? “Reflection. With reflection you will find out what is meaningful to you in relation to your actual needs as homo sapiens. And be sure to set aside enough time to implement adequate actions in relation to these needs and values. We are a human being that from nature’s side are not made to be happy. We are made to feel joy when we do something that increases our odds of survival. When a person buys a large cupcake, the person will probably tell you that it’s because he likes chocolate, but that’s just the peripheral reason. The absolute reason why we feel happiness when eating is that we are biologically designed to eat to survive. “
To me, it was very revealing to perceive happiness as a positive symptom. I certainly could benefit well from reflecting more on how my daily actions lead to more or less happiness. In the end it is only yourself who creates your own happiness. Happiness does not arrive automatically or to someone lucky… Therefore, it is SO important that we are conscious about how we can increase our own happiness.
Which of your daily actions matche your needs and values – and make you happy? Which actions have the opposite effect?

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram


RELATED POST

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *