Feel free to contact meFor any kind of enquiries please contact me on my mail: julie@happyhealthy.dk
READING

Nutrition expert’s best health, nutrition an...

Nutrition expert’s best health, nutrition and weight loss advice

– Scroll down for English version –

Jeg har talt med ernæringsekspert Per Brændgaard om hans syn på sundhed og slankekure. Ikke mindst har jeg fået hans bedste sundheds- og slankeråd til jer i dag. Ifølge Per Brændgaard har vi behov for frihed samtidig med noget konkret at fastholde os til. Vi skal ‘bare’ være i stand til at mestre begge dele. Derudover skal vi nyde. Ægte nydelse vel at mærke…


MØD PER BRÆNDGAARD: Per er cand.scient. i human ernæring, forfatter, foredragsholder samt rådgiver indenfor holistisk sundhed og ernæring. Læs mere om Per på www.perbraendgaard.dk

Hvad er dit sundhedssyn? “Sundhed er at have det så godt som muligt, fysisk, mentalt og socialt. Sundhed er livskraft og energi til at leve et godt liv. Jeg mener, at sundhed er omsorg for sig selv, sin krop, sit sind, andre mennesker, dyr, jord. Mit sundhedssyn er holistisk, hvilket betyder, at det er helhedsorienteret. Helhedsorienteret med fokus på samspillet mellem de forskellige elementer. Jeg betragter fx ikke motion som ren fysisk sundhed, for der er også psykologi og social sundhed på spil. På den måde kan motion faktisk være både gavnlig og det modsatte.”
Hvad er din holdning til sundheds- og slankekure? “Slankekure er at opsætte et sæt af ret rigide leveregler, og så er det også præget af, at det er noget, der starter og også slutter igen. Der er to problemer. Det ene er, at man får stress af det, mens man er på kur. Det andet er, at det ikke rigtigt gør noget ved årsagen til problemet. I stedet for fx at fjerne årsagen til overvægt eller lav sundhed, så tror man, at ved at gøre noget helt vildt i en periode, da løser man problemet. Konsekvensen er, at man faktisk bevæger sig længere og længere væk fra årsagen. Det er meget sjældent, at en slankekur er noget, der fører til noget gavnligt. Sædvanligvis fører disse kure til noget skadeligt.
Samtidig anerkender jeg dog, at folk har brug for retningslinjer, da det kan være svært at navigere på egen på hånd. Det handler for den enkelte om på den ene side at være i stand til at kombinere friheden, og på den anden side erkende behovet for at have noget konkret at holde sig til. Problemet er, at ved den måde, folk bruger slankekure på i dag, så glemmer de friheden. Hvad folk virkelig har brug for i dag er at lære at administrere selvbestemmelsen.
Det kurene sælger er, at man slipper for at tage stilling selv, slipper for at vælge selv og slipper for at forholde sig til sine egne vaner, som man måske ikke har det så godt med. Man køber illusionen om, at man på 0,05 kan forvandle sit liv og sin krop til noget helt fantastisk. Det er en drøm, man køber.”
Hvad er så dine bedste sundheds- og slankeråd? “Det er ikke nødvendigvis sundt at blive slank. De bedste råd er jo altid individuelle, men mit indtryk er, at det, som de fleste har brug for, er berøring, kramme/”cuddling”, fysisk nærhed – altså social sundhed. Det er den oversete faktor! Folk har brug for at håndtere deres måde at spise sundt på og dyrke motion på, som ikke samtidig forringer deres mentale og sociale sundhed.
Måden, man praktiserer sund kost og motion på, påvirker samtidig det sociale liv. Man kan ikke sætte det op på en formel såsom fx, at løbetræning altid er usundt – det afhænger af den enkelte. Det, man selv kan gøre, er at undersøge; hvordan har jeg det egentlig med den her kost eller motion? Oplever jeg det som noget, der stresser mig, eller som beriger mig? Skaber det bedre relationer med andre mennesker, eller gør det mig mere isoleret?”
Men hvis man bare ”giver slip” på sine regler og kure og i stedet for fokuserer på ”at nyde”, bliver man så ikke usund og tager på i vægt? “Nydelse bliver aldrig et problem. Det, der bliver et problem, er for meget lyst. Når lysten kobles fra nydelsen. I den sunde dynamik opstår der først lyst, og derpå indfries lysten med nydelse. Nyder man det, mens man er i det, så vil nydelsen aftage, om end det handler om at spise chokolade, drikke øl eller vin. På et eller andet tidspunkt vil man blive mæt, og i den sunde dynamik vil man derefter give slip på lysten. Problemet er, når folk nyder for lidt, fordi det medfører, at de ikke kan selvregulere lysten. Nydelsen er altså ikke problemet. Problemet er for lidt nydelse.”
Hvad er så dine bedste sundheds/slankeråd? “Man skal kigge på det hele billede, og det handler altså om mere end fx bare kosten. Man kan fx ikke sige, at så længe man har dækket behovet for næringsstoffer, da har man det godt.
Hvad man selv kan gøre er derfor at øve sig på at spørge sig selv: Hvordan har jeg det egentlig i min krop? Hvordan har jeg det egentlig i mit sind? Hvordan har jeg det egentlig i mit sociale liv? Sundhed skal ikke blive en religiøs bestræbelse på en urealistisk perfekt tilstand. Har jeg et reelt problem? Hvad virker? Hvad virker ikke?
Der er mange, der undgår alle mulige fødevarer, uden de egentlig er overfølsomme eller fejler noget i den sammenhæng. I det tilfælde vil det skabe lidelse fremfor sundhed. Har man derimod et egentligt problem med sin krop, hud eller fordøjelse, da må man forholde sig til det og eventuelt søge den nødvendige hjælp/undgå visse ting.
Jeg er tilhænger af et individuelt og subjektivt syn, og derfor mener jeg, at alle må tage udgangspunkt i sig selv, og hvad der føles godt.”
Jeg blev mindet om vigtigheden af at nyde og tænke helhedsorienteret omkring sundheden. Jeg har tidligere været en, der havde brug for at holde mig til en sundhedskur i den forstand, at jeg, ifølge ovenstående, nok glemte friheden… Per Brændgaards pointe med “ægte nydelse” kan jeg i hvert fald nikke genkendende til. I min egen “healingsproces” var evnen til at nyde nemlig min vej til at komme tilbage til mere frihed – og sundhed! Læs mere om min healingsproces HER.
Håber at du også fik noget ud af interviewet i dag, og husker at nyde – det er nu ikke det værste at skulle gøre mere af! 😉 Hav en rigtig dejlig mandag.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

I’ve been talking to nutrition expert Per Braendgaard about his view on health, nutrition and dieting. Not least, I here have for you his best health and weight-loss advices. According to Per Brændgaard we, as human beings, need freedom but at the same time also something to hold on to. We must to be able to master both. Besides that we have to, according to Per, be able to enjoy! Truly enjoyment though.


MEET PER: Per holds a master in human nutrition, he’s a writer, speaker and a consultant in holistic health and nutrition. Read more about Per here: www.perbraendgaard.dk

What is your health view? “Health is to feel as good as possible both physically, mentally and socially. Health is a life strength and energy. I believe that health is caring for yourself, your body, your mind, other people, animals and earth. My health view is holistic, meaning that it includes the whole and focus on the interaction between the various elements. For example I do not consider exercise as pure physical health, because there is also psychological and social health aspects at stake. In this way, exercise can actually be both beneficial or the opposite. “
What is your opinion on health and weight loss diets? “Dieting is to set up some rather rigid rules of conduct, and dieting is something that has a beginning but also an end. I see two problems with dieting. One is that you get stressed by it. The second is that it does not really do anything about the problem. Instead of removing let’s say the cause of obesity or low health, then you think that you solve the problem by doing something ‘crazy’ for a certain time of period. The consequence is that you actually move further and further away from the cause. It is very rare that a diet is something that leads to anyhing beneficial. Usually dieting leads to something harmful.
At the same time, I recognize, however, that people need guidance, since it can be difficult to navigate on your own hand. It is about being able to combine freedom on the one hand and acknowledge our need of something to hold on to on the other hand.  The problem is that by the way people use dieting today, they forget freedom. What people really need today is to learn to manage self-autonomy and self-control.
What the diets sell is that you do not have to decide for yourself, you do not have to choose for yourself and you do not have to deal with your own habits that you might not feel so good about. You buy the illusion about a quick fix and the possibility of changing your life and body drastically. What you really is buying is a dream.”
How do you get healthy and move down the weight scale then? “It’s not necessarily healthy to be very slim. The best advice is always individual, but my impression is that what most people need is touching, hugging/cuddling and more physical connection.  – ie social health. That is the overseen factor! People need to handle their health and exercise in a way that does not impair their mental and social health.
The way you practice a healthy diet and exercise affects your social life. You can not put it in a formula such as, for example, that jogging is always unhealthy – it depends on the individual. What you can do is to investigate; how do I feel with this diet or this exercise? Does it make you feel enriched or stressed out? Does it create better relationships with other people, or does it make me more isolated? “
But if you just “let go” of all rules and diets and starts to enjoy more won’t you end up gaining weight and getting unhealthy? “Enjoyment is never a problem. What becomes a problem is too much desire and when the desire is disconnected from the enjoyment. In a healthy dynamic the desire arises at first after which enjoyment and pleasure fulfill the desire. If you truly enjoy it while you are in it the desire will slowly decrease, and this is true whether it’s about eating chocolate, drinking beer or wine. At some point you will be satisfied, and in the healthy dynamics you will then let go of the desire. The problem is when people enjoy too little. This can cause an inability to control the desire. There the problem is never the enjoyment. The problem is too little enjoyment.”
What is your best health and weight loss advice then? “You have to look at the whole picture. Health and a healthy weight is about more than what you eat. For instance, you can not say that as long as you have covered your need of nutrients, then you’re healthy.
What you can do is to ask yourself: How do I really feel in my body? How do I really feel in my mind? How do I really feel in my social life? Health should not be a religious endeavor to an unrealistic perfect goal. Do I have a real problem? What works? What does not work?
Many people avoid all sorts of foods without really being sensitive or allergic. In this case, it will create more disorder rather than health. If you on the other hand suffer from a real problem with your body, skin or digestion, then you must seek the necessary help and might have to avoid certain things and food.
I view health am individually and subjective and I therefore think that everyone must be look at themselves and start to take notice of what feels good. “
I was reminded of the importance of enjoyment. Once, I actually had a big struggle with the ability to enjoy. I was “super healthy” but I forgot to enjoy, I forgot, according to Per, the freedom. When I finally started to enjoy again I was able to heal my relationship with food – and life. Read more about that HERE.   been one that needed to stick to a health cure in the sense that I, according to the above, probably forgotten freedom … Per Burn Langgaards point with “true enjoyment” I can certainly recognize. In my own “healing process” was the ability to have as my way to come back for more freedom – and health! Read more about my healing process HERE.
Hope you enjoyed the interview. And let’s all enjoy some extra today. Well, that is not the worst thing to be told I think! 😉

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram


RELATED POST

  1. […] den perfekte sundhed og krop. I forlængelse af mit interview med Per Brændgaard (kan I læse HER), som satte fokus på vigtigheden af at nyde, da tænkte jeg at dele min personlige erfaring med […]

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *